1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1En van de geestelijke gaven,1) broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.
2Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme3) afgoden heengetrokken,4) naar dat gij geleid werdt.
3Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods6) spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn8), dan door den Heiligen Geest.
4En er is verscheidenheid10) der gaven, doch11) het is dezelfde Geest;12)
5En er is verscheidenheid der bedieningen,13) en het is dezelfde Heere;14)
6En er is verscheidenheid der werkingen, doch15) het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
7Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des17) Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.18)
8Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid,19) en een ander het woord der kennis,20) door denzelfden Geest;21)
9En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.
10En een ander de werkingen der krachten;22) en een ander profetie; en een23) ander onderscheidingen der geesten;24) en een ander menigerlei talen;25) en een ander uitlegging der talen.26)
11Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest,27) delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.28)
12Want gelijk29) het lichaam een is, en30) vele leden heeft,31) en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.32)
13Want ook wij allen33) zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt;35) hetzij Joden,36) hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.38)
14Want ook het lichaam is niet een lid,39) maar vele leden.
15Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet;40) is hij daarom niet van het lichaam?
16En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?
17Ware het gehele lichaam41) het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn?
18Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam,42) gelijk Hij gewild heeft.43)
19Waren zij alle maar een lid, waar zou het45) lichaam zijn?
20Maar nu zijn er wel vele leden,46) doch maar een lichaam.47)
21En het oog kan niet48) zeggen tot de hand: Ik heb49) u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.
22Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.50)
23En die ons dunken de minst51) eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger52) eer aan; en onze onsierlijke leden53) hebben overvloediger versiering.54)
24Doch onze sierlijke hebben het niet van node;55) maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd56), gevende overvloediger eer57) aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft;
25Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen.60)
26En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de61) leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.
27En gijlieden zijt het62) lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.63)
28En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld,64) ten eerste apostelen,65) ten tweede profeten,66) ten derde leraars, daarna67) krachten, daarna68) gaven der gezondmakingen,69) behulpsels,70) regeringen,71) menigerlei talen.72)
29Zijn zij allen apostelen?73) Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?
30Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?74)
31Doch ijvert naar de beste gaven;75) en ik wijs u een weg, die nog76) uitnemender is.