1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1En laat na de sabbat,1) als het begon te lichten, tegen den eersten dag2) der week,3) kwam Maria Magdalena,4) en de andere Maria, om het graf te bezien.5)
2En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel,6) kwam toe, en wentelde de steen af7) van de deur, en zat op denzelven.
3En zijn gedaante8) was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
4En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden9), en werden als doden.
5Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
6Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.10) Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.11)
7En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.
8En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze12) en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen.
9En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten,13) en aanbaden Hem.
10Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen14), dat zij heengaan naar Galilea,15) en aldaar zullen zij Mij zien.
11En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren.16)
12En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld17)s,
13En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.
14En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen18), en maken, dat gij zonder zorg zijt.
15En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden19) bij de Joden tot op den huidigen dag.
16En de elf discipelen20) zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.21)
17En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.22)
18En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.23)
19Gaat dan henen, onderwijst al de volken,24) dezelve dopende in de Naam des Vaders,25) en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
20En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen26) tot de voleinding der wereld. Amen.27)