1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen,1) die hij gedood had, te weten al de profeten,2) met het zwaard.
2Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij3) de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen,4) als de ziel van een hunner.
3Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil,5) en kwam te Ber-seba,6) dat in Juda is,7) en liet zijn jongen aldaar.
4Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
5En hij legde zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet;
6En hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek8) op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij, en dronk, en legde9) zich wederom neder.
7En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de weg10) zou te veel voor u zijn.
8Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht11) derzelver spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods,12) Horeb.
9En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier,13) Elia?
10En hij zeide: Ik heb zeer geijverd14) voor den HEERE, den God15) der heirscharen; want de kinderen IsraŽls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren16) afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel,17) om die weg te nemen.
11En Hij zeide:18) Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE19) ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet;20) en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet;
12En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen21) van een zachte stilte.
13En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht22) bewond met zijn mantel,23) en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier,24) Elia?
14En hij zeide: Ik heb zeer25) geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen IsraŽls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.
15En de HEERE zeide tot hem: Ga, keer weder op uwen weg, naar de woestijn van Damaskus;26) en ga daar in, en zalf Hazael27) ten koning over Syrie.
16Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning28) over IsraŽl; en Elisa,29) den zoon van Safat, van Abel-mehola,30) zult gij tot profeet zalven in uw plaats.31)
17En het zal geschieden, dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael32) ontkomt, doden zal;33) en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden.34)
18Ook heb Ik35) in IsraŽl doen overblijven zeven duizend,36) alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft.37)
19Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen38) voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp39) zijn mantel op hem.
20En hij verliet40) de runderen, en liep Elia na, en zeide: Dat ik toch41) mijn vader en mijn moeder kusse, daarna zal ik u navolgen.42) En hij zeide tot hem: Ga, keer weder; want wat heb ik u gedaan?43)
21Zo keerde hij weder van achter hem af, en nam een juk runderen, en slachtte het,44) en met het gereedschap45) der runderen zood hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf; en zij aten. Daarna stond hij op, en volgde Elia na, en diende hem.