1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1Het geschiedde nu op een dag, dat Jonathan, de zoon van Saul, tot den jongen, die zijn wapenen droeg, zeide: Kom, en laat ons tot de bezetting der Filistijnen overgaan, welke aan gene zijde is; doch hij gaf het zijn vader niet te kennen.1)
2Saul nu zat aan het uiterste van Gibea2) onder den granatenboom, die te Migron was;3) en het volk, dat bij hem was, was omtrent zeshonderd man.
3En Ahia, de zoon van Ahitub, den broeder van Ikabod,4) den zoon van Pinehas, den zoon van Eli, was priester des HEEREN,5) te Silo, dragende6) den efod;7) doch het volk wist niet,8) dat Jonathan heengegaan was.
4Er was nu tussen de doortochten, waar Jonathan zocht door te gaan tot der Filistijnen bezetting, een scherpte van een steenklip9) aan deze zijde, en een scherpte van een steenklip aan gene zijde;10) en de naam der ene was Bozes, en de naam der andere Sene.11)
5De ene tand was gelegen tegen het noorden, tegenover Michmas, en de andere tegen het zuiden, tegenover Geba.
6Jonathan nu zeide tot den jongen, die zijn wapenen droeg: Kom, en laat ons tot de bezetting dezer onbesnedenen overgaan;12) misschien zal de HEERE13) voor ons werken;14) want bij den HEERE is geen verhindering, om te verlossen door velen of door weinigen.15)
7Toen zeide zijn wapendrager tot hem: Doe al, wat in uw hart is;16) wend u, zie ik ben met u, naar uw hart.17)
8Jonathan nu zeide: Zie, wij zullen overgaan tot die mannen, en wij zullen ons18) aan hen ontdekken.
9Indien zij aldus tot ons zeggen:19) Staat stil,20) totdat wij aan ulieden komen; zo zullen wij blijven staan aan onze plaats, en tot hen niet opklimmen.
10Maar zeggen zij aldus: Klimt tot ons op; zo zullen wij opklimmen, want de HEERE heeft hen in onze hand gegeven; en dit zal ons een teken zijn.21)
11Toen zij beiden zich aan der Filistijnen bezetting ontdekten, zo zeiden de Filistijnen: Ziet, de HebrŽen zijn uit de holen uitgegaan, waarin zij zich verstoken hadden.
12Verder antwoordden de mannen22) der bezetting aan Jonathan en zijn wapendrager, en zeiden: Klimt op tot ons, en wij zullen het u wijs maken.23) En Jonathan zeide tot zijn wapendrager: Klim op achter mij, want de HEERE heeft hen gegeven in de hand van IsraŽl.
13Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten, en zijn wapendrager hem na; en zij vielen voor Jonathans aangezicht,24) en zijn wapendrager doodde ze achter hem.25)
14Deze eerste slag nu, waarmede Jonathan en zijn wapendrager omtrent twintig mannen versloegen, geschiedde26) omtrent in de helft eens bunders, zijnde een juk ossen lands.27)
15En er was een beving in het leger,28) op het veld en onder het ganse volk; de bezetting en de verdervers beefden ook zelven;29) ja, het land werd beroerd, want het was een beving Gods.30)
16Als nu de wachters van Saul te Gibea-Benjamins zagen, dat, ziet, de menigte versmolt,31) en doorging, en geklopt werd;
17Toen zeide Saul tot het volk, dat bij hem was: Telt toch, en beziet, wie van ons weggegaan zijn. En zij telden, en ziet, Jonathan en zijn wapendrager waren daar niet.
18Toen zeide Saul tot Ahia:32) Breng de ark Gods herwaarts.33) Want de ark Gods was te dien dage bij de kinderen IsraŽls.34)
19En het geschiedde, toen Saul nog tot den priester sprak, dat het rumoer, hetwelk in der Filistijnen leger was, zeer toenam en vermenigvuldigde;35) zo zeide Saul tot den priester: Haal uw hand in.36)
20Saul nu, en al het volk, dat bij hem was, werd samengeroepen, en zij kwamen ten strijde; en ziet, het zwaard des enen was tegen den anderen,37) er was een zeer groot gedruis.
21Er waren ook HebrŽen bij de Filistijnen,38) als eertijds,39) die met hen in het leger opgetogen waren rondom; dezen nu vervoegden zich ook met de IsraŽlieten,40) die bij Saul en Jonathan waren.
22Als alle mannen van IsraŽl, die zich verstoken hadden41) in het gebergte van Efraim, hoorden, dat de Filistijnen vluchtten, zo kleefden zij ook hen achteraan42) in den strijd.
23Alzo verloste de HEERE IsraŽl te dien dage; en het leger trok over naar43) Beth-Aven.
24En de mannen van IsraŽl werden mat te dien dage;45) want Saul had het volk bezworen,46) zeggende: Vervloekt zij de man,47) die spijze eet tot aan den avond,48) opdat ik mij aan mijn vijanden wreke! Daarom proefde dat ganse volk geen spijs.
25En het ganse volk kwam in een woud;49) en daar was honig op het veld.
26Toen het volk in het woud kwam, ziet, zo was er een honigvloed; maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond,50) want het volk vreesde de bezwering.
27Maar Jonathan had het niet gehoord,51) toen zijn vader het volk bezworen had, en hij reikte het einde van den staf uit, die in zijn hand was, en hij doopte denzelven in een honigraat; als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde,52) zo werden zijn ogen verlicht.53)
28Toen antwoordde een man uit het volk,54) en zeide: Uw vader heeft het volk zwaarlijk bezworen,55) zeggende: Vervloekt zij de man, die heden brood eet!56) Daarom bezwijkt het volk.57)
29Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land beroerd;58) zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honig gesmaakt heb;
30Hoe veel meer,59) indien het volk heden had mogen vrijelijk eten60) van den buit zijner vijanden,61) dien het gevonden heeft! Maar nu is die slag niet groot geweest over de Filistijnen.
31Doch zij sloegen te dien dage de Filistijnen van Michmas tot Ajalon;62) en het volk was zeer moede.
32Toen maakte zich het volk aan den buit,63) en zij namen schapen, en runderen, en kalveren,64) en zij slachtten ze tegen de aarde; en het volk at ze met het bloed.65)
33En men boodschapte het Saul, zeggende: Zie, het volk verzondigt zich aan den HEERE, etende met het bloed. En hij zeide: Gij hebt trouwelooslijk gehandeld; wentelt heden een groten steen tot mij.
34Verder sprak Saul: Verstrooit u onder het volk, en zegt tot hen: Brengt tot mij een iegelijk zijn os, en een iegelijk zijn schaap, en slacht het hier, en eet, en bezondigt u niet aan den HEERE, die etende met het bloed. Toen bracht al het volk een iegelijk zijn os met zijn hand, des nachts, en slachtte ze aldaar.
35Toen bouwde Saul den HEERE een altaar; dit was het eerste altaar,66) dat hij den HEERE bouwde.
36Daarna zeide Saul: Laat ons aftrekken de Filistijnen na, bij nacht, en laat ons dezelve beroven, totdat het morgen licht worde, en laat ons niet een man onder hen overig laten. Zij nu zeiden: Doe al wat goed is in uw ogen; maar de priester zeide: Laat ons herwaarts tot God naderen.67)
37Toen vraagde Saul God:68) Zal ik aftrekken de Filistijnen na? Zult Gij ze in de hand van IsraŽl overgeven? Doch Hij antwoordde hem niet69) te dien dage.
38Toen zeide Saul: Komt herwaarts uit alle hoeken des volks,70) en verneemt,71) en ziet, waarin deze zonde heden geschied zij.
39Want zo waarachtig als de HEERE leeft, Die IsraŽl verlost, alware het in mijn zoon Jonathan, zo zal hij den dood sterven;72) en niemand uit het ganse volk antwoordde hem.
40Verder zeide hij tot het ganse IsraŽl: Gijlieden zult aan de ene zijde zijn, en ik en mijn zoon Jonathan zullen aan de andere zijde zijn. Toen zeide het volk tot Saul: Doe, wat goed is in uw ogen.
41Saul nu sprak tot den HEERE, den God IsraŽls: Toon den onschuldige.73) Toen werd Jonathan en Saul geraakt,74) en het volk ging vrij uit.75)
42Toen zeide Saul: Werpt het lot tussen mij en tussen mijn zoon Jonathan. Toen werd Jonathan geraakt.76)
43Saul dan zeide tot Jonathan: Geef mij te kennen, wat gij gedaan hebt. Toen gaf het Jonathan hem te kennen, en zeide: Ik heb maar een weinig honigs geproefd,77) met het uiterste des stafs, dien ik in mijn hand had; zie hier ben ik, moet ik sterven?
44Toen zeide Saul: Zo doe mij God,78) en zo doe Hij daartoe, Jonathan! gij moet den dood sterven.
45Maar het volk zeide tot Saul: Zou Jonathan sterven, die deze grote verlossing in IsraŽl gedaan heeft? Dat zij verre! zo waarachtig als de HEERE leeft, als er een haar van zijn hoofd79) op de aarde vallen zal; want hij heeft dit heden met God gedaan.80) Alzo verloste het volk Jonathan, dat hij niet stierf.
46Saul nu toog op van achter de Filistijnen,81) en de Filistijnen trokken aan hun plaats.
47Toen nam Saul het koninkrijk over IsraŽl in; en hij streed rondom tegen al zijn vijanden, tegen Moab,82) en tegen de kinderen Ammons, en tegen Edom,83) en tegen de koningen van Zoba,84) en tegen de Filistijnen; en overal, waar hij zich wendde, oefende hij straf.85)
48En hij handelde dapper,86) en hij sloeg de Amalekieten,87) en hij redde IsraŽl uit de hand desgenen, die hem beroofde.
49De zonen van Saul nu waren: Jonathan, en Isvi, en Malchi-sua;88) en de namen zijner twee dochteren waren deze: de naam der eerstgeborenen was Merab, en de naam der kleinste Michal.89)
50En de naam van Sauls huisvrouw was Ahinoam, een dochter van Ahimaaz; en de naam van zijn krijgsoverste was Abner,90) een zoon van Ner, Sauls oom.
51En Kis was Sauls vader, en Ner, Abners vader, was een zoon van Abiel.91)
52En er was een sterke krijg tegen de Filistijnen al de dagen van Saul; daarom alle helden en alle kloeke mannen,92) die Saul zag, die vergaderde hij tot zich.