1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil.
2Er is1) niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!2)
3Maakt het niet te veel, dat gij hoog,3) hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan;4) want de HEERE is een God der wetenschappen,5) en Zijn daden zijn recht gedaan.6)
4De boog der sterken is gebroken;7) en die struikelden,8) zijn met sterkte omgord.
5Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd9) om brood, en die hongerig waren,10) zijn het niet meer;11) totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard,12) en die vele kinderen had, krachteloos is geworden.13)
6De HEERE doodt14) en maakt levend;15) Hij doet16) ter helle nederdalen,17) en Hij doet weder opkomen.
7De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
8Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek,18) om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beerven; want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet.
9Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren; maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis;19) want een man vermag niet door kracht.
10Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel over hen donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten,20) en zal Zijn Koning sterkte geven,21) en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen.22)
11Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis; maar de jongeling was den HEERE dienende voor het aangezicht van den priester Eli.
12Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials;23) zij kenden den HEERE niet.
13Want de wijze dier priesters24) met het volk was, dat, wanneer iemand een offerande offerde,25) des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandigen krauwel in zijn hand;
14En sloeg in de teile, of in den ketel, of in de pan, of in den pot; al wat de krauwel optrok,26) dat nam de priester voor zich.27) Alzo deden zij aan al de IsraŽlieten,28) die te Silo kwamen.
15Ook eer zij het vet aanstaken,29) kwam des priesters jongen, en zeide tot den man, die offerde: Geef dat vlees om te braden voor den priester; want hij zal geen gekookt vlees30) van u nemen, maar rauw.31)
16Wanneer nu die man tot hem zeide: Zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken,32) zo neem dan voor u, gelijk als het uw ziel lusten zal; zo zeide hij tot hem: Nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen.
17Alzo was de zonde dezer jongelingen33) zeer groot voor het aangezicht des HEEREN; want de lieden verachtten34) het spijsoffer des HEEREN.
18Doch SamuŽl diende voor het aangezicht des HEEREN, zijnde een jongeling, omgord met den linnen lijfrok.35)
19En zijn moeder maakte hem een kleinen rok, en bracht hem dien van jaar tot jaar,36) als zij opkwam met haar man, om het jaarlijkse offer te offeren.37)
20En Eli zegende Elkana,38) en zijn huisvrouw, en zeide: De HEERE geve u zaad uit deze vrouw39) voor de bede,40) die zij den HEERE afgebeden heeft.41) En zij gingen naar zijn plaats.42)
21Want de HEERE bezocht Hanna,43) en zij werd bevrucht, en baarde44) drie zonen en twee dochters; en de jongeling SamuŽl werd groot45) bij den HEERE.46)
22Doch Eli was zeer oud, en hoorde al, wat zijn zonen aan gans IsraŽl deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen, die met hopen samenkwamen47) aan de deur48) van de tent der samenkomst.
23En hij zeide tot hen: Waarom doet gij al zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken hore van dit ganse volk?
24Niet, mijn zonen;49) want dit is geen goed gerucht, dat ik hoor; gij maakt, dat het volk des HEEREN overtreedt.50)
25Wanneer een mens tegen een mens zondigt,53)51) zo zullen de goden hem oordelen;52) maar wanneer een mens tegen den HEERE zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de HEERE wilde hen doden.54)
26En de jongeling SamuŽl nam toe,55) en werd groot en aangenaam beide56) bij den HEERE en ook bij de mensen.
27En er kwam een man Gods tot Eli,57) en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Heb Ik Mij klaarlijk geopenbaard58) aan het huis uws vaders,59) toen zij in Egypte waren,60) in het huis van Farao?61)
28En Ik heb hem62) uit alle stammen van IsraŽl Mij ten priester verkoren, om te offeren op Mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor Mijn aangezicht te dragen; en heb aan het huis uws vaders gegeven al de vuurofferen63) van de kinderen IsraŽls.
29Waarom slaat gijlieden67)64) achteruit tegen Mijn slachtoffer, en tegen Mijn spijsoffer, hetwelk Ik geboden heb in de woning;65) en eert uw zonen meer dan Mij,66) dat gijlieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van Mijn volk IsraŽl?
30Daarom spreekt de HEERE, de God IsraŽls: Ik had68) wel klaarlijk gezegd:69) Uw huis en uws vaders huis zouden voor Mijn aangezicht70) wandelen tot in eeuwigheid; maar nu spreekt de HEERE: Dat zij verre van Mij;71) want die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.72)
31Zie, de dagen komen, dat Ik uw arm zal afhouwen,73) en den arm van uws vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal.
32En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods,74) in plaats van75) al het goede, dat Hij IsraŽl zou gedaan hebben; en er zal te genen dage een oud man in uw huis zijn.
33Doch de man,76) dien Ik u niet zal uitroeien77) van Mijn altaar, zou zijn78) om uw ogen te verteren, en om uw ziel te bedroeven; en al de menigte79) uws huizes zal sterven, mannen geworden zijnde.80)
34Dit nu zal u een teken zijn, hetwelk over uw beide zonen, over Hofni en Pinehas,81) komen zal: op een dag zullen zij beiden sterven.
35En Ik zal Mij een getrouwen priester verwekken;82) die zal doen, gelijk als in Mijn hart83) en in Mijn ziel zijn zal; dien zal Ik een bestendig huis bouwen,84) en hij zal85) altijd voor het aangezicht86) Mijns Gezalfden87) wandelen.88)
36En het zal geschieden, dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen,89) om zich voor hem neder te buigen90) voor een stukje gelds, en een bolle broods, en zal zeggen: Neem mij toch aan tot enige priesterlijke bedienig, dat ik een bete broods moge eten.