1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1En SamuŽl stierf; en gans IsraŽl vergaderde zich, en zij bedreven rouw over hem, en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op,1) en toog af naar de woestijn Paran.
2En er was een man te Maon,2) en zijn bedrijf was te Karmel;3) en die man was zeer groot,4) en hij had drie duizend schapen, en duizend geiten; en hij was in het scheren zijner schapen te Karmel.
3En de naam des mans was Nabal, en de naam zijner huisvrouw was Abigail; en de vrouw was goed van verstand, en schoon van gedaante; maar de man was hard en boos van daden, en hij was een Kalebiet.5)
4Als David hoorde in de woestijn, dat Nabal zijn schapen schoor,
5Zo zond David tien jongelingen; en David zeide tot de jongelingen: Gaat op naar Karmel, en als gij tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar den welstand vragen;6)
6En zult alzo zeggen tot dien welvarende:7) Vrede zij u,8) en uw huize zij vrede, en alles, wat gij hebt, zij vrede!
7En nu, ik heb gehoord, dat gij scheerders hebt; nu, de herders, die gij hebt, zijn bij ons geweest; wij hebben hun geen smaadheid aangedaan,9) en zij hebben ook niets gemist10) al de dagen, die zij te Karmel geweest zijn.
8Vraag het uw jongelingen,11) en zij zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen12) genade vinden in uw ogen, want wij zijn op een goeden dag gekomen;13) geef toch uw knechten, en uw zoon David,14) hetgeen uw hand vinden zal.15)
9Toen de jongelingen van David gekomen waren, en in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil.16)
10En Nabal antwoordde den knechten van David, en zeide: Wie is David, en wie is de zoon van Isai? Er zijn heden vele knechten, die zich afscheuren,17) elk van zijn heer.
11Zou ik dan mijn brood, en mijn water,18) en mijn geslacht19) vlees nemen, dat ik voor mijn scheerders geslacht heb, en zou ik het den mannen geven, die ik niet weet, van waar zij zijn?
12Toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg; en zij keerden weder, en kwamen, en boodschapten hem achtervolgens al deze woorden.20)
13David dan zeide tot zijn mannen: Een iegelijk gorde zijn zwaard aan. Toen gordde een iegelijk zijn zwaard aan, en David gordde ook zijn zwaard aan; en zij togen op achter David, omtrent vierhonderd man, en daar bleven er tweehonderd bij het gereedschap.21)
14Doch een jongeling uit de jongelingen22) boodschapte het aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggende: Zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn, om onzen heer te zegenen;23) maar hij is tegen hen uitgevaren.24)
15Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest; en wij hebben geen smaadheid geleden, en wij hebben niets gemist al de dagen, die wij met hen verkeerd hebben, toen wij op het veld waren.
16Zij zijn een muur om ons geweest,25) zo bij nacht als bij dag, al de dagen, die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen.
17Weet dan nu, en zie, wat gij doen zult; want het kwaad is ten volle over onzen heer besloten, en over zijn ganse huis; en hij is een zoon Belials,26) dat men hem niet mag aanspreken.
18Toen haastte zich Abigail, en nam tweehonderd broden, en twee lederzakken wijns, en vijf toebereide schapen,27) en vijf maten geroost koren,28) en honderd stukken rozijnen, en tweehonderd klompen vijgen, en legde die op ezelen.
19En zij zeide tot haar jongelingen: Trekt heen voor mijn aangezicht; ziet, ik kom achter ulieden; doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen.
20Het geschiedde nu, toen zij op den ezel reed, en dat zij afkwam in het verborgene des bergs, en ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet, en zij ontmoette hen.29)
21David nu had gezegd: Trouwens ik heb te vergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft,30) alzo dat er niets van alles, wat hij heeft, gemist is; en hij heeft mij kwaad voor goed vergolden.
22Zo31) doe God aan de vijanden van David,32) en zo doe Hij daartoe, indien ik van allen,33) die hij heeft, iets tot morgen overlaat, dat mannelijk is!
23Toen nu Abigail David zag, zo haastte zij zich, en kwam van den ezel af, en zij viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht, en zij boog zich ter aarde.
24En zij viel aan zijn voeten35) en zeide: Och, mijn heer, mijn zij de misdaad,36) en laat toch uw dienstmaagd37) voor uw oren spreken, en hoor de woorden uwer dienstmaagd.
25Mijn heer stelle toch zijn hart niet aan dezen Belials man, aan Nabal; want gelijk zijn naam is, alzo is hij; zijn naam is Nabal,38) en dwaasheid is bij hem; en ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien,39) die gij gezonden hebt.
26En nu, mijn heer! zo waarachtig als de HEERE leeft, en uw ziel leeft,40) het is de HEERE,41) Die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting,42) dat uw hand u zou verlossen;43) en nu, dat als Nabal worden uw vijanden,44) en die tegen mijn heer kwaad zoeken!
27En nu, dit is de zegen,45) dien uw dienstmaagd mijn heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worde den jongelingen, die mijns heren voetstappen nawandelen.46)
28Vergeef toch aan uw dienstmaagd47) de overtreding, want de HEERE zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken,48) dewijl mijn heer de oorlogen des HEEREN oorloogt,49) en geen kwaad bij u gevonden is50) van uw dagen af.
29Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen, en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns heren51) ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij den HEERE, uw God; maar de ziel uwer vijanden zal Hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers.
30En het zal geschieden, als de HEERE mijn heer naar al het goede doen zal, dat Hij over u gesproken heeft, en Hij u gebieden zal een voorganger te zijn over IsraŽl;
31Zo zal dit u,53) mijn heer, niet zijn tot wankeling, noch aanstoot des harten, te weten, dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben, en dat mijn heer zichzelven zou verlost hebben; en als de HEERE mijn heer weldoen zal, zo zult gij uwer dienstmaagd gedenken.54)
32Toen zeide David tot Abigail: Gezegend zij de HEERE, de God IsraŽls, Die u te dezen dage mij tegemoet gezonden heeft!
33En gezegend zij uw raad55) en gezegend zijt gij, dat gij mij te dezen dage geweerd hebt, van te komen met bloedstorting,56) dat mijn hand mij verlost zou hebben!
34Want voorzeker, de HEERE, de God IsraŽls, leeft, Die mij verhinderd heeft, van u kwaad te doen,57) dat, ten ware dat gij u gehaast hadt, en mij tegemoet gekomen waart, zo ware van Nabal niemand, die mannelijk is, overgebleven tot het morgenlicht!
35Toen nam David uit haar hand, wat zij hem gebracht had; en hij zeide tot haar: Trek met vrede op naar uw huis; zie, ik heb naar uw stem gehoord, en heb uw aangezicht aangenomen.58)
36Toen nu Abigail tot Nabal kwam, ziet, zo had hij een maaltijd in zijn huis,59) als eens konings maaltijd;60) en het hart van Nabal was vrolijk61) op denzelven,62) en hij was zeer dronken; daarom gaf zij hem niet een woord, klein noch groot, te kennen, tot aan het morgenlicht.
37Het geschiedde nu in den morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was,63) zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen.64) Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem,65) en hij werd als een steen.66)
38En het geschiedde omtrent na tien dagen, zo sloeg de HEERE Nabal, dat hij stierf.
39Toen David hoorde, dat Nabal dood was, zo zeide hij: Gezegend zij de HEERE, Die den twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal, en heeft zijn knecht67) onthouden68) van het kwade,69) en dat de HEERE het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren! En David zond heen, en liet met Abigail spreken,70) dat hij ze zich ter vrouwe nam.
40Als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar, zeggende: David heeft ons tot u gezonden, dat hij zich u ter vrouwe neme.
41Toen stond zij op, en neigde zich met het aangezicht ter aarde, en zij zeide:71) Ziet, uw dienstmaagd zij tot een dienares, om de voeten der knechten mijns heren te wassen.72)
42Abigail nu haastte, en maakte zich op, en zij reed op een ezel, met haar vijf jonge maagden, die haar voetstappen nawandelden;73) zij dan volgde de boden van David na, en zij werd hem ter huisvrouw.
43Ook nam David Ahinoam van Jizreel;74) alzo waren ook die beiden hem tot vrouwen.
44Want Saul had zijn dochter Michal,75) de huisvrouw van David, gegeven aan Palti,76) den zoon van Lais, die van Gallim was.77)