1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1Voorts geschiedde het na Sauls dood, als David van den slag1) der Amalekieten was wedergekomen, en David twee dagen te Ziklag2) gebleven was;
2Zo geschiedde het op den derden dag, dat, ziet, uit het heirleger van Saul, een man kwam, wiens klederen gescheurd waren,3) en aarde4) was op zijn hoofd; en het geschiedde, als hij tot David kwam, zo viel hij ter aarde en boog zich neder.
3En David zeide tot hem: Van waar komt gij? En hij zeide tot hem: Ik ben ontkomen uit het heirleger van IsraŽl.
4Voorts zeide David tot hem: Wat is de zaak?5) Verhaal het mij toch. En hij zeide, dat het volk uit den strijd gevloden was, en dat er ook velen van het volk gevallen en gestorven waren, dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren.
5En David zeide tot den jongen,6) die hem de boodschap bracht: Hoe weet gij, dat Saul dood is, en zijn zoon Jonathan?
6Toen zeide de jongen, die hem de boodschap bracht: Ik kwam bij geval7) op het gebergte van Gilboa;8) en ziet, Saul leunde op zijn spies;9) en ziet, de wagens en ritmeesters10) hielden dicht op hem.11)
7Zo zag hij achter zich om, en zag mij, en hij riep mij, en ik zeide: Zie, hier ben ik.
8En hij zeide tot mij: Wie zijt gij? En ik zeide tot hem: Ik ben een Amalekiet.
9Toen zeide hij tot mij: Sta toch bij mij,12) en dood mij; want deze malienkolder13) heeft mij opgehouden;14) want mijn leven15) is nog gans in mij.
10Zo stond ik bij hem, en doodde hem; want ik wist, dat hij na zijn val16) niet leven zou; en ik nam de kroon, die op zijn hoofd was, en het armgesmijde, dat aan zijn arm was, en heb ze hier tot mijn heer gebracht.17)
11Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze;18) desgelijks ook al de mannen, die met hem waren.
12En zij weeklaagden, en weenden, en vastten tot op den avond, over Saul en over Jonathan, zijn zoon, en over het volk des HEEREN, en over het huis IsraŽls, omdat zij door het zwaard gevallen waren.
13Voorts zeide David tot den jongen, die hem de boodschap gebracht had: Van waar zijt gij? En hij zeide: Ik ben de zoon van een vreemden man, van een Amalekiet.
14En David zeide tot hem: Hoe, hebt gij niet gevreesd uw hand uit te strekken, om den gezalfde des HEEREN19) te verderven.20)
15En David riep een van de jongens,21) en zeide: Treed toe, val op hem aan. En hij sloeg hem, dat hij stierf.
16En David zeide tot hem: Uw bloed zij op uw hoofd;22) want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende: ik heb den gezalfde des HEEREN gedood.
17David nu klaagde deze klage23) over Saul en over Jonathan, zijn zoon;
18Als hij gezegd had,24) dat men den kinderen van Juda25) den boog zou leren;26) ziet, het is geschreven in het boek27) des Oprechten.28)
19O Sieraad van IsraŽl, op uw hoogten is hij verslagen; hoe zijn de helden gevallen!
20Verkondigt het niet te Gath,29) boodschapt het niet op de straten van Askelon; opdat de dochters der Filistijnen zich niet verblijden,30) opdat de dochters der onbesnedenen31) niet opspringen van vreugde.32)
21Gij, bergen van Gilboa,33) noch dauw noch regen moet zijn op u, noch velden der hefofferen;34) want aldaar is der helden schild smadelijk weggeworpen,35) het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd ware geweest met olie.36)
22Van het bloed der verslagene37)n, van het vette der helden, werd Jonathans boog niet achterwaarts gedreven; en Sauls zwaard keerde niet ledig weder.
23Saul en Jonathan, die beminden, en die liefelijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden; zij waren lichter dan arenden,38) zij waren sterker dan leeuwen.
24Gij, dochteren IsraŽls, weent over Saul; die u kleedde met scharlaken,39) met weelde;40) die u sieraad van goud41) deed dragen over uw kleding.
25Hoe zijn de helden gevallen in het midden van den strijd! Jonathan is verslagen op uw hoogten!42)
26Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde43) was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen.44)
27Hoe zijn de helden gevallen, en de krijgswapenen verloren!45)