1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1En de HEERE zond Nathan tot David.1) Als die tot hem inkwam, zeide hij tot hem: Er waren twee mannen in een stad,2) de een rijk en de ander arm.
2De rijke had zeer veel schapen en runderen.
3Maar de arme had gans niet dan een enig klein ooilam, dat hij gekocht had, en had het gevoed, dat het groot geworden was bij hem, en bij zijn kinderen tegelijk; het at van zijn bete, en dronk van zijn beker, en sliep in zijn schoot, en het was hem als een dochter.
4Toen nu den rijken man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor den reizenden man, die tot hem gekomen was, wat te bereiden; en hij nam des armen mans ooilam, en bereidde dat voor den man, die tot hem gekomen was.
5Toen ontstak Davids toorn zeer tegen dien man; en hij zeide tot Nathan: Zo waarachtig als de HEERE leeft, de man, die dat gedaan heeft, is een kind des doods!
6En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven,3) daarom dat hij deze zaak gedaan, en omdat hij niet verschoond heeft.
7Toen zeide Nathan tot David: Gij zijt die man!4) Zo zegt de HEERE, de God IsraŽls: Ik heb u ten koning gezalfd over IsraŽl, en Ik heb u uit Sauls hand gered;
8En Ik heb u uws heren huis gegeven,5) daartoe uws heren vrouwen6) in uw schoot,7) ja, Ik heb u het huis van IsraŽl en Juda gegeven;8) en indien het weinig is,9) Ik zou u alzulks en alzulks daartoe doen.
9Waarom hebt gij dan het woord des HEEREN veracht,10) doende wat kwaad is in Zijn ogen? Gij hebt Uria, den Hethiet, met het zwaard verslagen,11) en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouwe genomen; en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen.12)
10Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid;13) daarom dat gij Mij veracht hebt, en de huisvrouw van Uria, den Hethiet, genomen hebt, dat zij u ter vrouwe zij.
11Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis,14) en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen,15) en zal haar aan uw naaste geven;16) die zal bij uw vrouwen liggen, voor de ogen dezer zon.17)
12Want gij hebt het in het verborgen gedaan; maar Ik zal deze zaak doen voor gans IsraŽl, en voor de zon.18)
13Toen zeide David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen den HEERE!19) En Nathan zeide tot David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen,20) gij zult niet sterven.21)
14Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des HEEREN grotelijks22) hebt doen lasteren, zal ook de zoon, die u geboren is, den dood sterven.23)
15Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had,24) dat het zeer krank werd.
16En David zocht God25) voor dat jongsken; en David vastte een vasten, en ging in,26) en lag den nacht over op de aarde.27)
17Toen maakten zich de oudsten van zijn huis28) op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde; maar hij wilde niet, en at geen brood met hen.29)
18En het geschiedde op den zevenden dag, dat het kind stierf; en Davids knechten vreesden hem aan te zeggen, dat het kind dood was, want zij zeiden: Ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet, hoe zullen wij dan tot hem zeggen: Het kind is dood? Want het mocht kwaad doen.30)
19Maar David zag, dat zijn knechten mompelden;31) zo merkte David, dat het kind dood was. Dies zeide David tot zijn knechten: Is het kind dood? En zij zeiden: Het is dood.
20Toen stond David op van de aarde, en wies en zalfde zich,32) en veranderde zijn kleding, en ging in het huis des HEEREN,33) en bad aan; daarna kwam hij in zijn huis, en eiste brood; en zij zetten hem brood voor,34) en hij at.
21Zo zeiden zijn knechten tot hem: Wat is dit voor een ding, dat gij gedaan hebt? Om des levenden kinds wil hebt gij gevast en geweend; maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten.
22En hij zeide:35) Als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend; want ik zeide: Wie weet, de HEERE zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleve.
23Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen?36) Ik zal wel tot hem gaan,37) maar hij zal tot mij niet wederkomen.38)
24Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba, en ging tot haar in, en lag bij haar; en zij baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo;39) en de HEERE had hem lief.
25En zond heen40) door de hand van den profeet Nathan,41) en noemde zijn naam Jedid-Jah,42) om des HEEREN wil.43)
26Joab nu krijgde44) tegen Rabba der kinderen Ammons; en hij nam de koninklijke stad in.45)
27Toen zond Joab boden tot David, en zeide:46) Ik heb gekrijgd tegen Rabba, ook heb ik de waterstad ingenomen.47)
28Zo verzamel gij nu het overige des volks, en beleger de stad, en neem ze in; opdat niet, zo ik de stad zou innemen, mijn naam over haar uitgeroepen worde.48)
29Toen verzamelde David al dat volk,49) en toog naar Rabba; en hij krijgde tegen haar, en nam ze in.
30En hij nam de kroon haars konings van zijn hoofd af, welker gewicht was50) een talent gouds,51) met edelgesteente, en zij werd op Davids hoofd gezet; ook voerde hij uit een zeer groten roof der stad.
31Het volk nu,52) dat daarin was, voerde hij uit, en legde het53) onder zagen,54) en onder ijzeren dorswagens, en onder ijzeren bijlen, en deed hen door den ticheloven doorgaan;55) en alzo deed hij aan alle steden der kinderen Ammons. Daarna keerde David, en al het volk, weder naar Jeruzalem.