1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1En David sprak de woorden dezes lieds tot den HEERE, ten dage als de HEERE hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul.1)
2Hij zeide dan: De HEERE is mij mijn2) Steenrots,3) en mijn Burg, en mijn Uithelper.
3God is mijn Rots,4) ik zal op Hem betrouwen;5) mijn Schild en de Hoorn mijns heils,6) mijn Hoog Vertrek7) en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!
4Ik riep den HEERE aan,8) Die te prijzen is,9) en ik werd verlost van mijn vijanden.
5Want baren des doods10) hadden mij omvangen; beken Belials11) verschrikten mij.
6Banden der hel omringden mij;12) strikken des doods bejegenden mij.
7Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; en Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis,13) en mijn geroep kwam14) in Zijn oren.
8Toen daverde en beefde de aarde;15) de fondamenten des hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was.16)
9Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken.17)
10En Hij boog den hemel, en daalde neder;18) en donkerheid was onder Zijn voeten.
11En Hij voer op een cherub,19) en vloog, en werd gezien op de vleugelen des winds.
12En Hij zette duisternis rondom Zich tot tenten, een samenbinding der wateren,20) wolken des hemels.
13Van den glans21) voor Hem henen werden kolen des vuurs aangestoken.
14De HEERE donderde van den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem.22)
15En Hij zond pijlen uit en verstrooide ze; bliksemen en verschrikte ze.23)
16En de diepe kolken der zee24) werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des HEEREN,25) van het geblaas des winds van Zijn neus.26)
17Hij zond27) van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren.28)
18Hij verloste mij van mijn sterken vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik.
19Zij hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals;29) maar de HEERE was mij een Steunsel.
20En Hij voerde mij uit in de ruimte, en rukte mij uit, want Hij had lust aan mij.
21De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid;30) Hij gaf mij weder naar de reinigheid31) mijner handen.
22Want ik heb des HEEREN wegen gehouden, en ben van mijn God niet goddelooslijk32) afgegaan.
23Want al Zijn rechten waren voor mij, en Zijn inzettingen, daarvan week ik niet af.
24Maar ik was oprecht voor Hem; en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid.33)
25Zo gaf mij de HEERE weder naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinigheid, voor Zijn ogen.34)
26Bij den goedertierene houdt Gij U goedertieren; bij den oprechten held houdt Gij U oprecht.
27Bij den reine houdt Gij U rein; maar bij den verkeerde houdt Gij U verdraaid.35)
28En Gij verlost het bedrukte volk; maar Uw ogen zijn tegen de hogen,36) Gij zult hen vernederen.
29Want Gij zijt mijn Lamp,37) o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis38) opklaren.39)
30Want met U40) loop ik door een bende;41) met mijn God spring ik over een muur.
31Gods42) weg is volmaakt;43) de rede des HEEREN is doorlouterd;44) Hij is een Schild45) allen, die op Hem betrouwen.
32Want wie is God, behalve de HEERE, en wie is een rotssteen,46) behalve onze God?
33God is mijn Sterkte en Kracht;47) en Hij heeft mijn weg48) volkomen geopend.49)
34Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden,50) en stelt mij op mijn hoogten.51)
35Hij leert52) mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog53) met mijn armen verbroken is.
36Ook hebt Gij mij gegeven het schild Uws heils,54) en door Uw verootmoedigen55) hebt Gij mij groot gemaakt.
37Gij hebt mijn voetstap56) ruim gemaakt onder mij; en mijn enkelen hebben niet gewankeld.
38Ik vervolgde57) mijn vijanden, en verdelgde hen, en keerde niet weder, totdat ik ze verdaan had.
39En ik verteerde hen, en doorstak ze, dat zij niet weder opstonden; maar zij vielen onder mijn voeten.
40Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden.
41En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden,58) mijner haters, en ik vernielde hen.
42Zij zagen uit, maar er was geen verlosser; naar den HEERE, maar Hij antwoordde hun niet.
43Toen vergruisde ik hen als stof der aarde; ik stampte ze, ik breidde hen uit als slijk der straten.
44Ook hebt Gij mij uitgeholpen van de twisten mijns volks,59) Gij hebt mij bewaard60) tot een hoofd der heidenen; het volk, dat ik niet kende, heeft mij gediend.
45Vreemden61) hebben zich mij geveinsdelijk62) onderworpen; zo haast63) als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd.
46Vreemden zijn vervallen,64) en hebben zich aangegord65) uit hun sloten.
47De HEERE leeft, en geloofd66) zij mijn Rotssteen; en verhoogd zij God,67) de Rotssteen mijns heils!
48De God, Die mij volkomene68) wraak geeft, en de volken onder mij nederwerpt;
49En Die mij uitvoert van mijn vijanden; en Gij verhoogt mij boven degenen, die tegen mij opstaan; Gij redt mij van den man alles gewelds.69)
50Daarom zal ik U,70) o HEERE, loven onder de heidenen, en Uw Naam zal ik psalmzingen.
51Hij is een Toren71) der verlossingen72) Zijns konings,73) en Hij doet goedertierenheid aan Zijn gezalfde,74) aan David en aan zijn zaad,75) tot in eeuwigheid.76)