1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1In het eerste jaar van Darius,1) den zoon van Ahasveros,2) uit het zaad der Meden,3) die koning4) gemaakt was5) over het koninkrijk der ChaldŽen;
2In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniel,6) in de boeken,7) dat het getal der jaren, van dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was,8) in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem,9) zeventig jaren was.
3En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as.
4Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed belijdenis,10) en zeide: Och Heere!11) Gij grote en verschrikkelijke God,12) Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben13) en Zijn geboden houden.
5Wij hebben gezondigd,14) en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd,15) met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten.16)
6En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten,17) de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands.18)
7Bij U, o Heere!19) is de gerechtigheid,20) maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten,21) gelijk het is te deze dage; bij de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem, en geheel IsraŽl, die nabij en die verre zijn, in al de landen, waar Gij ze henengedreven hebt, zij tegen U overtreden hebben.
8O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben.22)
9Bij den Heere, onzen God,23) zijn de barmhartigheden en vergevingen,24) alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.
10En wij hebben der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van Zijn knechten, de profeten.25)
11Maar geheel IsraŽl heeft Uw wet overtreden,26) met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek,27) en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes,28) den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.
12En Hij heeft Zijn woorden bevestigd,29) die Hij gesproken heeft tegen ons, en tegen onze richters, die ons richtten,30) brengende over ons een groot kwaad,31) hetwelk niet geschied is onder den gansen hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is.
13Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is,32) alzo is al dat kwaad over ons gekomen; en wij smeekten het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, niet, afkerende van onze ongerechtigheden, en verstandelijk acht gevende op Uw waarheid.33)
14Daarom heeft de HEERE34) over het kwade gewaakt,35) en Hij heeft het over ons gebracht; want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft, dewijl wij Zijner stem niet gehoorzaamden.
15En nu, o Heere, onze God! Die Uw volk uit Egypteland gevoerd hebt, met een sterke hand, en hebt U een Naam gemaakt,37) gelijk hij is te dezen dage; wij hebben gezondigd,38) wij zijn goddeloos geweest.
16O Heere! naar al Uw gerechtigheden,39) laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid40) afgekeerd worden van Uw stad Jeruzalem,41) Uw heiligen berg;42) want om onzer zonden wil en om onzer vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen,43) die rondom ons zijn.
17En nu, o onze God! hoor naar het gebed Uws knechts,44) en naar zijn smekingen; en doe Uw aangezicht lichten45) over Uw heiligdom,46) dat verwoest is; om des HEEREN wil.47)
18Neig Uw oor, mijn God!48) en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen,49) en de stad, die naar Uw Naam genoemd is;50) want wij werpen onze smekingen51) voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden,52) maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.
19O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk53) is naar Uw Naam genoemd.
20Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van IsraŽl, en mijn smeking nederwierp54) voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil mijns Gods;
21Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man56) Gabriel,57) die ik in het begin in een gezicht gezien had,58) snellijk gevlogen,59) mij aanrakende,60) omtrent den tijd des avondoffers.61)
22En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniel! nu ben ik uitgegaan,62) om u den zin te doen verstaan.63)
23In het begin uwer smekingen64) is het woord uitgegaan,65) en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man;66) versta dan dit woord,67) en merk op dit gezicht.68)
24Zeventig69) weken70) zijn bestemd71) over uw volk,72) en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten,73) en om de zonden te verzegelen,74) en om de ongerechtigheid te verzoenen,75) en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen,76) en om het gezicht, en den profeet te verzegelen,77) en om de heiligheid der heiligheden78) te zalven.79)
25Weet dan, en versta:80) van den uitgang des woords,81) om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias82) den Vorst,83) zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten,84) en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.85)
26En na die twee en zestig weken86) zal de Messias uitgeroeid worden,87) maar het zal niet voor Hem zelven zijn;88) en een volk des vorsten,89) hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed,90) en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.91)
27En hij zal velen het verbond versterken92) een week;93) en in de helft der week94) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden,95) en over den gruwelijken96) vleugel97) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe,98) die vastelijk besloten zijnde,99) zal uitgestort worden over den verwoeste.