1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1Wanneer er tussen lieden twist zal zijn, en zij 3)tot het gerecht zullen toetreden, dat zij hen richten,2) zo zullen zij den rechtvaardige rechtvaardig spreken,4) en den onrechtvaardige verdoemen.
2En het zal geschieden, indien de onrechtvaardige slagen verdiend heeft,5) dat de rechter hem zal doen nedervallen, en hem doen slaan in zijn tegenwoordigheid,6) naar dat het voor zijn7) onrechtvaardigheid genoeg zal zijn, in getal.8)
3Met veertig slagen zal hij hem doen slaan,9) hij zal er niet toedoen;10) opdat niet misschien, zo hij voortvoere hem daarboven met meer slagen te doen slaan, uw broeder dan voor uw ogen11) verachtelijk gehouden worde.12)
4Een os zult gij niet muilbanden,13) als hij dorst.14)
5Wanneer broeders samenwonen, en een van hen sterft,15) en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemden man daarbuiten geworden;16) haar mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw,17) en doen haar den plicht van eens mans broeder.
6En het zal geschieden, dat de eerstgeborene, dien zij zal baren, zal staan in den naam zijns broeders,18) des verstorvenen; opdat zijn naam niet19) uitgedelgd worde uit IsraŽl.
7Maar indien dezen man zijns broeders vrouw niet bevallen zal te nemen, zo zal zijn broeders vrouw opgaan naar de poort tot de oudsten,20) en zeggen: Mijns mans broeder weigert zijn broeder een naam te verwekken in IsraŽl; hij wil mij den plicht van eens mans broeders niet doen.
8Dan zullen hem de oudsten zijner stad roepen, en tot hem spreken; blijft hij dan daarbij staan,21) en zegt: Het bevalt mij niet haar te nemen;
9Zo zal zijns broeders vrouw voor de ogen der oudsten tot hem toetreden, en zijn schoen van zijn voet uittrekken,22) en spuwen in zijn aangezicht,23) en zal betuigen en zeggen: Alzo zal dien man gedaan worden, die zijns broeders huis niet zal bouwen.24)
10En zijn naam zal in IsraŽl genoemd worden:25) Het huis desgenen, dien de schoen uitgetogen is.
11Wanneer mannen, de een met den ander,26) twisten,27) en de vrouw des enen toetreedt, om haar man uit de hand desgenen, die hem slaat, te redden, en haar hand uitstrekt, en zijn schamelheid aangrijpt;28)
12Zo zult gij haar hand afhouwen, uw oog zal niet verschonen.29)
13Gij zult geen tweeerlei weegstenen30) in uw zak hebben; een groten en een kleinen.
14Gij zult in uw huis geen tweeerlei efa hebben,31) een grote en een kleine.
15Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben;32) gij zult een volkomene en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
16Want al wie zulks doet, is den HEERE,33) uw God, een gruwel; ja, al wie onrecht doet.
17Gedenkt, wat u Amalek gedaan heeft34) op den weg, als gij uit Egypte uittoogt;
18Hoe hij u op den weg ontmoette, en sloeg onder u in den staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart; en hij vreesde God niet.
19Het zal dan geschieden, als u de HEERE, uw God, rust zal gegeven hebben, van al uw vijanden rondom, in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve geven zal, om hetzelve erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen; vergeet het niet!