1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1In het eerste jaar1) nu van Kores,2) koning van Perzie, opdat volbracht wierd het woord des HEEREN, uit den mond van Jeremia,3) verwekte4) de HEERE den geest van Kores, koning van Perzie, dat hij een stem5) liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende:
2Zo zegt Kores, koning van Perzie: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen6) Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda7) is.
3Wie is8) onder ulieden van al Zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekke op naar Jeruzalem9), dat in Juda is, en hij bouwe het huis des HEEREN, des Gods van IsraŽl; Hij is de God, Die te Jeruzalem woont.
4En al wie achterblijven10) zou in enige plaatsen,11) waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk12) zijn met zilver, en met goud, en met have, en met beesten; benevens een vrijwillige gave, voor het huis Gods, Die te Jeruzalem woont.
5Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin,13) en de priesteren en de Levieten, benevens een iegelijk, wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des HEEREN, die te Jeruzalem woont.
6Allen nu, die rondom hen waren, sterkten hunlieder handen met zilveren vaten, met goud, met have, en met beesten, en met kostelijkheden;14) behalve alles,15) wat vrijwillig gegeven werd.
7Ook bracht de koning Kores uit, de vaten van het huis des HEEREN, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd, en had gesteld in het huis zijns gods.
8En Kores, de koning van Perzie, bracht ze uit door de hand van Mithredath, den schatmeester, die ze aan Sesbazar,16) den vorst van Juda, toetelde.
9En dit is hun getal: dertig gouden bekkens, duizend zilveren bekkens, negen en twintig messen;
10Dertig gouden bekers, vierhonderd en tien andere zilveren bekers;17) andere vaten, duizend.18)
11Alle vaten van goud en van zilver waren vijf duizend en vierhonderd; deze alle voerde Sesbazar op, met degenen,19) die van de gevangenis opgevoerd werden, van Babel naar Jeruzalem.