1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1Na deze geschiedenissen nu, in het koninkrijk van Arthahsasta,1) koning van Perzie: Ezra, de zoon van Seraja, den zoon van Azarja, den zoon van Hilkia,
2Den zoon van Sallum, den zoon van Zadok, den zoon van Ahitub,
3Den zoon van Amarja, den zoon van Azarja, den zoon van Merajoth,
4Den zoon van Zerahja, den zoon van Uzzi, den zoon van Bukki,
5Den zoon van Abisua, den zoon van Pinehas, den zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den hoofdpriester.3)
6Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig schriftgeleerde4) in de wet van Mozes, die de HEERE, de God IsraŽls, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand5) des HEEREN, zijns Gods, over hem, al zijn verzoek.
7Ook sommigen van de kinderen IsraŽls, en van de priesteren en de Levieten,6) en de zangers, en de poortiers, en de Nethinim,7) togen op naar Jeruzalem, in het zevende jaar van den koning Arthahsasta.
8En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand;8) dat was het zevende jaar dezes konings.
9Want op den eersten der eerste maand9) was het begin des optochts10) uit Babel, en op den eersten der vijfde maand kwam hij te Jeruzalem, naar de goede hand11) zijns Gods over hem.
10Want Ezra had zijn hart gericht, om de wet des HEEREN te zoeken en te doen, en om in IsraŽl te leren de inzettingen12) en de rechten.
11Dit is nu het afschrift des briefs, dien de koning Arthahsasta gaf aan Ezra, den priester, den schriftgeleerde; den schriftgeleerde van de woorden der geboden des HEEREN, en Zijn inzettingen over IsraŽl:
12Arthahsasta koning der koningen, aan Ezra, den priester, den schriftgeleerde der wet van den God des hemels, volkomen13) vrede en op zulken tijd.14)
13Van mij wordt bevel gegeven, dat al wie vrijwillig is in mijn koninkrijk, van het volk van IsraŽl, en van deszelfs priesteren en Levieten, om te gaan naar Jeruzalem, dat hij met u ga.
14Dewijl gij van voor den koning en zijn zeven raadsheren15) gezonden zijt, om onderzoek16) te doen in Judea, en te Jeruzalem, naar de wet uws Gods, die in uw hand is;17)
15En om henen te brengen het zilver en goud, dat de koning en zijn raadsheren vrijwilliglijk gegeven hebben aan den God IsraŽls, Wiens woning te Jeruzalem is;
16Mitsgaders al het zilver en goud, dat gij vinden zult18) in het ganse landschap van Babel, met de vrijwillige gave des volks en der priesteren, die vrijwilliglijk geven, ten huize huns Gods, dat te Jeruzalem is;
17Opdat gij19) spoediglijk voor dat geld koopt runderen, rammen, lammeren, met hun spijsofferen, en hun drankofferen, en die offert op het altaar van het huis van ulieder God, dat te Jeruzalem is.
18Daartoe, wat u en uw broederen goeddunken zal, met het overige zilver en goud te doen, zult gijlieden doen naar het welgevallen uws Gods.
19En geef de vaten, die u gegeven zijn tot den dienst van het huis uws Gods, weder voor den God van Jeruzalem.
20Het overige nu, dat van node zal zijn voor het huis uws Gods, dat u voorvallen zal uit te geven, zult gij geven uit het schathuis des konings.
21En van mij, mij, koning Arthahsasta, wordt bevel gegeven aan alle schatmeesters, die aan gene zijde der rivier zijt, dat alles, wat Ezra, de priester, de schriftgeleerde der wet van den God des hemels, van u zal begeren, spoediglijk gedaan worde;
22Tot honderd talenten zilvers20) toe, en tot honderd kor tarwe,21) en tot honderd bath wijn, en tot honderd bath olie, en zout zonder voorschrift.22)
23Al wat naar het bevel van den God des hemels is, dat het vlijtiglijk gedaan worde, voor het huis van den God des hemels; want waartoe zou er grote toorn23) zijn over het koninkrijk des konings en zijner kinderen?
24Ook laten wij ulieden weten, aangaande alle priesteren en Levieten, zangers, poortiers, Nethinim en dienaars van het huis dezes Gods, dat men den cijns,24) ouden impost en tol hun niet zal vermogen op te leggen.
25En gij, Ezra, naar de wijsheid uws Gods,25) die in uw hand is, stel regeerders26) en richters, die al het volk richten, dat aan gene zijde der rivier is, allen, die de wetten Gods weten, en die ze niet weet, zult gijlieden die bekend maken.
26En al wie de wet uws Gods en de wet des konings niet zal doen, over dien laat spoediglijk recht worden gedaan, hetzij ter dood, of tot uitbanning, of tot boete van goederen, of tot de banden.
27Geloofd zij de HEERE,28) de God onzer vaderen, Die alzulks in het hart des konings gegeven heeft, om te versieren het huis des HEEREN, dat te Jeruzalem is.
28En heeft tot mij weldadigheid29) geneigd, voor het aangezicht des konings en zijner raadsheren, en aller geweldige vorsten des konings! Zo heb ik mij gesterkt,30) naar de hand31) des HEEREN, mijns Gods, over mij, en de hoofden uit IsraŽl vergaderd, om met mij op te trekken.