1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1In de derde1) maand,2) na het uittrekken der kinderen IsraŽls uit Egypteland, ten zelfden dage3) kwamen zij in de woestijn Sinai.4)
2Want zij togen uit Rafidim, en kwamen in de woestijn Sinai, en zij legerden zich in de woestijn; IsraŽl nu legerde zich aldaar tegenover dien berg.5)
3En Mozes klom op tot God.6) En de HEERE riep tot hem van den berg,7) zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen IsraŽls verkondigen:
4Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen8) en u tot Mij gebracht hebt.9)
5Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen,10) en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;11)
6En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk,12) en een heilig volk zijn.13) Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen IsraŽls spreken zult.
7En Mozes kwam en riep de oudsten des volks,14) en stelde voor hun aangezichten al deze woorden,15) die de HEERE hem geboden had.
8Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.
9En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk,16) opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk17) aan u geloven.18) Want Mozes had de HEERE de woorden des volks verkondigd.
10Ook zeide de HEERE tot Mozes: Ga tot het volk, en heilig hen heden en morgen,19) en dat zij hun klederen wassen,
11En bereid zijn tegen den derden dag; want op den derden dag20) zal de HEERE voor de ogen van al het volk afkomen,21) op den berg Sinai.
12En bepaal het volk rondom, zeggende: Wacht u op den berg te klimmen, en deszelfs einde aan te roeren;22) al wie den berg aanroert,23) zal zekerlijk gedood worden.24)
13Geen hand zal hem aanroeren, maar hij25) zal zekerlijk gestenigd, of zekerlijk doorschoten worden;26) hetzij een beest, hetzij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn27) langzaam gaat,28) zullen zij op den berg klimmen.29)
14Toen ging Mozes van den berg af tot het volk, en hij heiligde het volk;30) en zij wiesen hun klederen.
15En hij zeide tot het volk: Weest gereed tegen den derden dag, en nadert niet tot de vrouw.
16En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin,31) zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was.
17En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en zij stonden aan het onderste des bergs.32)
18En de ganse berg Sinai rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer.
19Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak Mozes; en God antwoordde hem met een stem.33)
20Als de HEERE nedergekomen was op den berg Sinai, op de spits des bergs,34) zo riep de HEERE Mozes op de spits des bergs; en Mozes klom op.
21En de HEERE zeide tot Mozes: Ga af, betuig dit volk,35) dat zij niet doorbreken tot den HEERE,36) om te zien, en velen van hen vallen.37)
22Daartoe zullen ook de priesters,38) die tot den HEERE naderen,39) zich heiligen, dat de HEERE niet tegen hen uitbreke.
23Toen zeide Mozes tot den HEERE: Het volk zal op den berg Sinai niet kunnen klimmen, want Gij hebt ons betuigd, zeggende: Bepaal den berg, en heilig hem.40)
24De HEERE dan zeide tot hem: Ga heen, klim af,41) daarna zult gij, en Aaron met u, opklimmen; doch dat de priesters en het volk niet doorbreken, om op te klimmen tot den HEERE, dat Hij tegen hen niet uitbreke.
25Toen klom Mozes af tot het volk, en zeide het hun aan.42)