1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij Mij het priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen;1)
2En ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie bestreken;2) van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken.
3En gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in den korf toebrengen,3) met den var en de twee rammen.
4Alsdan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen.4)
5Daarna zult gij de klederen nemen, en Aaron den rok, en den mantel des efods, en den efod, en den borstlap aandoen; en gij zult hem omgorden met den kunstelijken riem des efods.
6En gij zult den hoed op zijn hoofd zetten; de kroon der heiligheid5) zult gij aan den hoed zetten.
7En gij zult de zalfolie nemen,6) en op zijn hoofd gieten;7) alzo zult gij hem zalven.
8Daarna zult gij zijn zonen doen naderen, en zult hen de rokken doen aantrekken.
9En gij zult hen met den gordel omgorden, namelijk Aaron en zijn zonen; en gij zult hun de mutsen opbinden, opdat zij het priesterambt hebben tot een eeuwige inzetting.8) Voorts zult gij de hand van Aaron vullen,9) en de hand zijner zonen.
10En gij zult den var nabij brengen voor de tent der samenkomst; en Aaron en zijn zonen zullen hun handen10) op het hoofd van den var leggen.
11En gij zult den var slachten voor het aangezicht des HEEREN,11) voor de deur van de tent der samenkomst.12)
12Daarna zult gij van het bloed des vars nemen, en met uw vinger op de hoornen des altaars doen; en al het bloed13) zult gij uitgieten aan den bodem des altaars.14)
13Gij zult ook al het vet nemen, hetwelk het ingewand bedekt, en het net over de lever, en beide nieren en het vet, dat aan dezelve is, en gij zult ze aansteken op het altaar.
14Maar het vlees des vars, en zijn vel, en zijn drek, zult gij met vuur verbranden, buiten het leger; het is een zondoffer.
15Daarna zult gij den ene ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd des rams leggen;
16En gij zult den ram slachten, en gij zult zijn bloed nemen, en rondom op het altaar sprengen.
17En den ram zult gij in zijn delen delen;15) en gij zult zijn ingewand en zijn schenkelen wassen, en op zijn delen, en op zijn hoofd leggen.
18Alzo zult gij den gehelen ram aansteken op het altaar; het is een brandoffer den HEERE, tot een liefelijken reuk, het is een vuuroffer den HEERE.16)
19Daarna zult gij den anderen ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op des rams hoofd leggen;
20En gij zult den ram slachten, en van zijn bloed nemen, en doen het op het rechter oorlapje van Aaron, en op het rechteroorlapje van zijn zonen, desgelijks op den duim hunner rechterhand, en op den groten teen huns rechtervoets; en dat bloed zult gij17) op het altaar sprengen, rondom heen.
21Dan zult gij nemen van het bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie,18) en gij zult op Aaron en op zijn klederen sprengen, en op zijn zonen en op de klederen zijner zonen met hem; opdat hij geheiligd zij, en zijn klederen, ook zijn zonen, en de klederen zijner zonen met hem.
22Daarna zult gij van den ram nemen het vet mitsgaders den staart, ook het vet, dat het ingewand bedekt, en het net der lever19) en de beide nieren, met het vet, dat aan dezelve is, en den rechterschouder;20) want het is een ram der vulofferen;21)
23En een broodbol, en een koek geolied brood,22) en een vlade, uit den korf der ongezuurde broden, die voor het aangezicht des HEEREN zijn zal;
24En leg ze alle op de handen van Aaron, en op de handen zijner zonen, en beweeg ze ten beweegoffer23) voor het aangezicht des HEEREN.
25Neem ze daarna van hun hand, en steek ze aan op het altaar,24) op het brandoffer, tot een liefelijken reuk voor het aangezicht des HEEREN; het is een vuuroffer den HEERE.25)
26En neem de borst van den ram der vulofferen, die van Aaron is,26) en beweeg hem ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN; en het zal u ten dele zijn.27)
27En gij zult de borst des beweegoffers heiligen,28) en de schouder des hefoffers,29) die bewogen, en die opgeheven zal zijn van den ram des vuloffers, van hetgeen dat Aarons, en van hetgeen dat zijner zonen is.
28En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn tot een eeuwige inzetting vanwege de kinderen IsraŽls;30) want het is een hefoffer; en het hefoffer vanwege de kinderen IsraŽls zal zijn van hun dankofferen; hun hefoffer zal voor den HEERE zijn.
29De heilige klederen nu,31) die van Aaron zullen geweest zijn, zullen van zijn zonen32) na hem zijn,33) opdat men hen in dezelve zalve, en dat men hun hand in dezelve vulle.34)
30Zeven dagen35) zal hij ze aantrekken, die uit zijn zonen in zijn plaats priester zal worden,36) die in de tent der samenkomst gaan zal, om in het heilige te dienen.
31Gij zult den ram der vulling nemen, en gij zult zijn vlees in de heilige plaats zieden.37)
32Aaron nu en zijn zonen zullen het vlees van dezen ram eten, en het brood, dat in den korf zal zijn, bij de deur van de tent der samenkomst.
33En zij zullen die dingen eten, met welke de verzoening zal gedaan zijn, om hun hand te vullen, en om hen te heiligen; maar een vreemde zal ze niet eten,38) want ze zijn heilig.39)
34En indien er wat overblijven zal van het vlees der vulofferen, of van dit brood, tot aan den morgen, zo zult gij het overgeblevene met vuur verbranden; het zal niet gegeten worden,40) want het is heilig.
35Gij zult dan aan Aaron en aan zijn zonen alzo doen, naar alles, wat Ik u geboden heb; zeven dagen zult gij hun hand vullen.
36Gij zult ook des daags een var des zondoffers bereiden, tot de verzoeningen, en gij zult het altaar ontzondigen,41) mits doende de verzoening over hetzelve; en gij zult het zalven, om het te heiligen.
37Zeven dagen zult gij verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen;42) alsdan zal dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn;43) al wat het altaar aanroert,44) zal heilig zijn.45)
38Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult: twee lammeren, die eenjarig zijn, des daags, geduriglijk.
39Het ene lam zult gij des morgens bereiden;46) maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden.47)
40Met een tiende deel meelbloem,48) gemengd met een vierendeel van een hin49) gestoten olie;50) en tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn, tot het ene lam.
41Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden; gij zult daarmede doen gelijk met het morgenspijsoffer, en gelijk met het drankoffer deszelven, tot een liefelijken reuk; het is een vuuroffer den HEERE.
42Het zal een geduriglijk brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur51) van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden komen, dat Ik aldaar met u spreke.
43En daar zal Ik komen tot de kinderen IsraŽls; opdat zij geheiligd worden52) door Mijn heerlijkheid.
44En Ik zal de tent der samenkomst heiligen,53) mitsgaders het altaar; Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij Mij het priesterambt bedienen.
45En Ik zal in het midden der kinderen IsraŽls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn.
46En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun God.