1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1De HEERE nu had tot Abram1) gezegd: Ga gij2) uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.3)
2En Ik zal u tot een groot volk4) maken, en u zegenen,5) en uw naam groot maken; en wees een zegen!6)
3En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u7) zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
4En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren8) oud, toen hij uit Haran ging.9)
5En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have,10) die zij verworven hadden, en de zielen,11) die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaan,12) en zij kwamen in het land Kanaan.
6En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem,13) tot aan het eikenbos14) More;15) en de Kanaanieten16) waren toen ter tijd in dat land.
7Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar18) den HEERE, Die hem aldaar verschenen was.
8En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-El,19) en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-El tegen het westen,20) en Ai21) tegen het oosten; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar, en riep den naam22) des HEEREN aan.
9Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende23) naar het zuiden.
10En er was honger in24) dat land;25) zo toog26) Abram af naar Egypte,27) om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.
11En het geschiedde, als hij naderde, om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht.
12En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: Dat is zijn huisvrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven behouden.
13Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil leve.
14En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was.
15Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij Farao;31) en die vrouw werd weggenomen32) naar het huis33) van Farao.
16En hij deed Abram goed, om harentwil;34) zodat hij had schapen, en runderen,35) en ezelen, en knechten, en maagden, en ezelinnen, en kemelen.
17Maar de HEERE plaagde Farao met grote plagen,36) ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw.
18Toen riep Farao Abram, en zeide: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? waarom hebt gij37) mij niet te kennen gegeven, dat zij uw huisvrouw is?
19Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster; zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben? en nu, zie, daar is uw huisvrouw; neem haar en ga henen!
20En Farao38) gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem, en zijn huisvrouw, en alles wat hij had.