1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1En Abraham reisde van daar1) naar het2) land van het zuiden, en woonde tussen Kades3) en tussen Sur;4) en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar.5)
2Als nu Abraham van Sara, zijn huisvrouw, gezegd6) had: Zij is mijn zuster, zo zond Abimelech,7) de koning van Gerar, en nam Sara weg.
3Maar God kwam tot Abimelech in een8) droom des nachts, en Hij zeide tot hem: Zie, gij zijt9) dood om der vrouwe wil, die gij weggenomen hebt; want zij is met een man getrouwd.
4Doch Abimelech was tot haar niet genaderd;10) daarom zeide hij: Heere! zult Gij dan ook een rechtvaardig11) volk12) doden?
5Heeft hij zelf mij niet gezegd: Zij is mijn zuster? en zij, ook zij heeft gezegd: Hij is mijn broeder. In13) oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner14) handen, heb ik dit gedaan.
6En God zeide tot hem in den droom: Ik heb ook geweten, dat gij dit15) in oprechtheid uws harten gedaan hebt, en Ik heb u ook belet van tegen16) Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten17), haar aan te roeren.
7Zo geef dan nu dezes mans huisvrouw weder; want hij is een profeet18), en hij zal19) voor u bidden, opdat gij leeft; maar zo gij haar niet wedergeeft, weet, dat gij voorzeker sterven zult, gij, en al wat20) uwes is!
8Toen stond Abimelech des morgens vroeg op, en riep al zijn knechten,21) en sprak al deze woorden22) voor hun23) oren. En die mannen vreesden24) zeer.
9En Abimelech riep Abraham, en zeide tot hem: Wat hebt gij ons gedaan? en wat heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote25) zonde gebracht hebt? gij hebt daden met mij gedaan, die niet26) zouden gedaan worden.
10Voorts zeide Abimelech tot Abraham: Wat hebt27) gij gezien, dat gij deze zaak gedaan hebt?
11En Abraham zeide: Want ik dacht:28) alleen is29) de vreze Gods in deze plaats niet, zodat zij mij om mijner huisvrouw30) wil zullen doden.
12En ook is zij waarlijk mijn zuster; zij is31) mijns vaders dochter, maar niet mijner moeder dochter; en zij is mij ter vrouwe geworden.
13En het is geschied, als God mij uit mijns vaders huis deed dwalen,32) zo sprak ik tot haar: Dit zij uw weldadigheid, die gij bij mij doen zult; aan alle33) plaatsen waar wij komen zullen, zeg van mij: Hij is mijn broeder!
14Toen nam34) Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden, en gaf dezelve aan Abraham; en hij gaf hem Sara zijn huisvrouw weder.
15En Abimelech zeide: Zie, mijn land is voor uw35) aangezicht; woon, waar het goed is in uw ogen.
16En tot Sara zeide hij: Zie, ik heb uw broeder36) duizend37) zilverlingen gegeven; zie, hij zij u38) een deksel der ogen, allen,39) die met u zijn, ja, bij allen, en wees40) geleerd.
17En Abraham41) bad tot God; en God genas42) Abimelech, en zijn huisvrouw, en zijn dienstmaagden, zodat43) zij baarden.
18Want de HEERE had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk44) toegesloten, ter oorzake45) van Sara, Abrahams huisvrouw.