1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1En als het besloten was,1) dat wij naar Italie2) zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen, over aan een hoofdman over honderd, met name Julius van de keizerlijke3) bende.4)
2En in een Adramyttenisch schip5) gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azie6) bevaren zouden,7) voeren wij af; en Aristarchus,8) de Macedonier van Thessalonica,9) was met ons.
3En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon.10) En Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te11) gaan, om van hen bezorgd te worden.12)
4En van daar afgevaren zijnde, voeren wij onder Cyprus13) heen, omdat de winden ons tegen waren.
5En de zee, die langs Cilicie en14) Pamfylie is,15) doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycie.16)
6En de hoofdman, aldaar een schip gevonden hebbende van Alexandrie,17) dat naar Italie voer, deed ons in hetzelve overgaan.
7En als wij vele dagen langzaam voortvoeren, en nauwelijks tegenover Knidus18) gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Kreta heen,19) tegenover Salmone.20)
8En hetzelve nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens,21) waar de stad Lasea nabij was.22)
9En als veel tijd verlopen, en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten23) nu voorbij was, vermaande hen Paulus,
10En zeide tot hen: Mannen, ik zie, dat24) de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven.25)
11Doch de hoofdman geloofde meer26) den stuurman en den schipper, dan hetgeen van Paulus gezegd werd.
12En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het meerder deel geraden ook van daar te varen, of zij enigszins te Fenix konden aankomen om te overwinteren, zijnde een haven27) in Kreta, strekkende28) tegen het zuidwesten29) en tegen het noordwesten.
13En alzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben, en afgevaren zijnde, zeilden zij dicht voorbij Kreta henen.
14Maar niet lang daarna, sloeg tegen hetzelve30) een stormwind, genaamd31) Euroklydon.32)
15En als het schip daarmede weggerukt werd, en niet kon tegen den wind opzeilen,33) gaven wij het op,34) en dreven heen.
16En lopende onder een zeker eilandje, genaamd Klauda,35) konden wij nauwelijks de boot machtig worden.
17Dewelke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende;36) en alzo zij vreesden, dat zij op de droogte37) Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil,38) en dreven alzo henen.
18En alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden, deden zij den volgende dag een uitworp;39)
19En den derden dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap40) uit.
20En als noch zon noch gesternten verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte,41) zo werd ons voort alle hoop van behouden te worden benomen.
21En als men langen tijd42) zonder eten43) geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen, en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben, en van Kreta niet afgevaren te zijn, en dezen hinder en deze schade verhoed te hebben;44)
22Doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn; want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u,45) maar alleen van het schip.
23Want dezen zelfden nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben,46) Welken ook ik dien,
24Zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor den keizer gesteld worden;47) en zie, God heeft u48) geschonken allen, die met u varen.
25Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is.
26Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen.
27Als nu de veertiende nacht gekomen was, alzo wij in49) de Adriatische zee50) herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoedden de scheepslieden, dat hun enig land naderde.
28En het dieplood uitgeworpen hebbende, vonden zij twintig vademen;51) en een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieplood uit, en vonden vijftien vademen;
29En vrezende, dat zij ergens op harde plaatsen52) vervallen mochten, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit, en wensten, dat het dag werd.
30Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden, en de boot nederlieten53) in de zee, onder den schijn, alsof zij uit het voorschip54) de ankers zouden uitbrengen,55)
31Zeide Paulus tot den hoofdman en tot de krijgsknechten: Indien dezen in het schip niet blijven, gij kunt niet56) behouden worden.
32Toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af van de boot, en lieten haar vallen.
33En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen, dat zij zouden spijze nemen,57) en zeide: Het is heden de veertiende dag, dat gij verwachtende blijft zonder eten, en niets hebt genomen.58)
34Daarom vermaan ik u spijze te nemen, want dat dient tot uw behouding;59) want niemand van u zal een haar van60) het hoofd vallen.
35En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God61) in aller tegenwoordigheid; en hetzelve gebroken hebbende, begon hij te eten.
36En zij allen, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelven spijze.62)
37Wij waren nu in het schip in alles tweehonderd zes en zeventig zielen.63)
38En als zij met spijze verzadigd waren, lichtten zij het schip, en wierpen het koren uit in de zee.
39En toen het dag werd, kenden zij het land niet; maar zij merkten een zekeren64) inham, die een oever had,65) tegen denwelken zij geraden vonden, zo zij konden, het schip aan te zetten.
40En als zij de ankers opgehaald66) hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden67) losmakende; en het razeil naar den wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar den oever toe.
41Maar vervallende op een plaats,68) die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop; en het voorschip, vastzittende, bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren.69)
42De raadslag nu70) der krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand, ontzwommen zijnde, zoude ontvlieden.
43Maar de hoofdman, willen Paulus behouden, belette hun dat voornemen, en beval, dat degenen, die zwemmen konden, zich eerst zouden afwerpen, en te land komen;
44En de anderen,71) sommigen op planken, en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.