1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have;1)
2En onttrok van2) den prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een zeker deel, en legde dat aan de voeten3) der apostelen.
3En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat4) gij den Heiligen Geest liegen zoudt,5) en onttrekken van den prijs des lands?
4Zo het gebleven6) ware, bleef het niet7) uw, en verkocht zijnde, was het niet in8) uw macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen?9) Gij hebt den mensen niet gelogen,10) maar Gode.11)
5En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf den geest.12) En er kwam grote vrees over allen, die dit hoorden.
6En de jongelingen,13) opstaande, schikten hem14) toe, en droegen hem uit, en begroeven hem.
7En het was omtrent drie uren daarna,15) dat ook zijn vrouw daar inkwam, niet16) wetende, wat er geschied was;17)
8En Petrus antwoordde haar:18) Zeg mij, hebt gijlieden het land voor zoveel19) verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel.
9En Petrus zeide tot haar: Wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken20) den Geest des Heeren? Zie, de voeten dergenen, die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u uitdragen.21)
10En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest. En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen ze uit, en begroeven haar bij haar man.
11En er kwam grote vreze over de gehele Gemeente, en over allen, die dit hoorden.
12En door de handen22) der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo.23)
13En van de anderen durfde24) niemand zich bij hen voegen; maar het volk hield hen25) in grote achting.
14En er werden meer en meer26) toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide van mannen en van vrouwen;
15Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten,27) en legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar28) de schaduw iemand van hen beschaduwen29) mocht.
16En ook de menigte uit de omliggende steden kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren;30) welke allen genezen werden.
17En de hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte31) der Sadduceen),32) en werden vervuld met nijdigheid.33)
18En sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de gemene gevangenis.
19Maar de engel des Heeren opende des nachts34) de deuren der gevangenis en leidde hen uit, en zeide:
20Gaat heen, en staat, en spreekt35) in den tempel tot het volk al de woorden36) dezes levens.
21Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen den morgenstond in den tempel, en leerden. Maar de hogepriester, en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen den raad te zamen,37) en al de oudsten der38) kinderen IsraŽls, en zonden naar den kerker, om hen te halen.
22Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden wederom, en boodschapten dit.
23Zeggende: Wij vonden wel den kerker met alle39) verzekerdheid toegesloten, en de wachters buiten staande voor de deuren; maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen.
24Toen nu de hoge priester40) en de hoofdman des tempels, en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou.
25En er kwam een, en boodschapte hun, zeggende: Ziet, de mannen, die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in den tempel, en leren het volk.
26Toen ging de hoofdman heen, met de dienaren, en bracht hen, doch niet met geweld (want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd wierden).
27En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor den raad;41) en de hogepriester vraagde hun, en zeide:
28Hebben wij u niet ernstiglijk42) aangezegd, dat gij in dezen Naam43) niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van44) dezen Mens over ons brengen.
29Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen.
30De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken45) gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.
31Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst46) en Zaligmaker, om IsraŽl te47) geven bekering en vergeving der zonden.
32En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden;48) en ook de Heilige Geest,49) Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.
33Als zij nu dit hoorden, barstte hun het50) hart, en zij hielden raad, om hen te doden.
34Maar een zeker Farizeer stond op in den raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood, dat men de apostelen een weinig zou doen buiten staan.
35En hij zeide tot hen: Gij IsraŽlietische mannen, ziet voor u, wat gij doen zult aangaande deze mensen.
36Want voor deze dagen51) stond Theudas op,52) zeggende, dat hij wat was, dien53) een getal van omtrent vierhonderd mannen aanhing;54) welke is omgebracht, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden.
37Na hem stond op55) Judas, de56) Galileer in de dagen57) der beschrijving,58) en maakte veel volks afvallig achter zich; en deze is ook vergaan, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden.
38En nu zeg ik ulieden: Houdt af van59) deze mensen, en laat hen gaan; want indien deze raad, of60) dit werk uit mensen is,61) zo zal het gebroken worden.62)
39Maar indien het uit God is,63) zo kunt gij dat niet breken; opdat64) gij niet misschien bevonden65) wordt ook tegen God te strijden.
40En zij gaven hem gehoor;66) en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geselden zij 67)dezelve, en geboden hun, dat zij niet zouden spreken in den Naam68) van Jezus; en lieten hen gaan.
41Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht69) geweest, om Zijns Naams70) wil smaadheid te lijden.
42En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen,71) te leren, en Jezus Christus te verkondigen.