1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beeri,1) in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, koningen van Juda,2) en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van IsraŽl.
2Het begin van het woord des HEEREN door Hosea.3) De HEERE dan zeide tot Hosea: Ga henen, neem u een vrouw der hoererijen, en4) kinderen der hoererijen;5) want het land hoereert ganselijk6) van achter den HEERE.7)
3Zo ging hij henen,8) en nam Gomer,9) een dochter van Diblaim;10) en zij ontving; en baarde hem een zoon.
4En de HEERE zeide tot hem:11) Noem zijn naam Jizreel,12) want nog een weinig tijds, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreel13) bezoeken over het huis14) van Jehu,15) en zal het koninkrijk van het huis van IsraŽl doen ophouden.
5En het zal te dien dage geschieden, dat Ik IsraŽls boog verbreken zal,16) in het dal van Jizreel.17)
6En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem:18) Noem haar naam Lo-Ruchama;19) want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis IsraŽls, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren.20)
7Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen,21) en zal ze verlossen door den HEERE, hun God,22) en Ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard,23) noch door krijg, door paarden noch door ruiteren.
8Als zij nu Lo-Ruchama gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon.
9En Hij zeide:24) Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.25)
10Nochtans zal het getal der kinderen IsraŽls zijn als het zand der zee,26) dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden, dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.
11En de kinderen van Juda,27) en de kinderen IsraŽls zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken;28) want de dag van Jizreel zal groot zijn.29)
12Zegt tot uw broederen:30) Ammi,31) en tot uw zusteren:32) Ruchama.33)