1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1Hoort des HEEREN woord, gij kinderen IsraŽls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands,1) omdat er geen trouw, en geen weldadigheid,2) en geen kennis van God in het land is;3)
2Maar4) vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden.5)
3Daarom zal het land treuren,6) en een iegelijk, die daarin woont, kwelen,7) met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.8)
4Doch niemand twiste noch bestraffe iemand;9) want uw volk is10) als die met den priester twisten.11)
5Daarom zult gij vallen12) bij dag, ja,13) zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht;14) en Ik zal uw moeder uitroeien.15)
6Mijn volk is uitgeroeid,16) omdat het zonder kennis is;17) dewijl gij de kennis verworpen hebt,18) heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.19)
7Gelijk zij meerder geworden zijn,20) alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.21)
8Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun ongerechtigheid.
9Daarom, gelijk het volk,22) alzo zal de priester zijn;23) en Ik zal zijn wegen24) over hem bezoeken, en zijn handelingen hem vergelden.
10En zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte;25) want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen.26)
11Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.27)
12Mijn volk vraagt zijn hout,28) en zijn stok zal het hem bekend maken;29) want de geest der hoererijen verleidt hen,30) dat zij van onder hun God weghoereren.31)
13Op de hoogten der bergen offeren zij,32) en op de heuvelen roken zij, onder een eik, en populier, en iepeboom,33) omdat derzelver schaduw goed is;34) daarom hoereren uw dochteren, en uw bruiden bedrijven overspel.35)
14Ik zal over uw dochteren36) geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af37) met de hoeren, en offeren met de snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft zal omgekeerd worden.38)
15Zo gij, o IsraŽl!39) wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te Gilgal,40) en gaat niet op naar Beth-Aven,41) en zweert niet: Zo waarachtig als de HEERE leeft.42)
16Want IsraŽl is onbandig, als een onbandige koe;43) nu zal44) hen de HEERE weiden,45) als een lam in de ruimte.46)
17Efraim47) is vergezeld48) met de afgoden;49) laat hem varen.50)
18Hun54)lieder zuiperij51) is afvallig;52) zij doen niet dan hoereren;53) hun schilden55) (het is een schande!)56) beminnen het woord: Geeft.
19Een wind58) heeft hen59) gebonden in zijn vleugelen,60) en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden.61)