1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.
2Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.
3Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
4En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
5Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.
6Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.
7Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
8Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
9Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
10De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
11Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
12Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.
13En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg1) voor de schapen.
14Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en2) worde van de Mijnen gekend.
15Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik3) ook den Vader; en Ik stel Mijn leven4) voor de schapen.
16Ik heb nog andere schapen, die5) van dezen stal niet zijn;6) deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en7) het zal worden een kudde, en een Herder.8)
17Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.
18Niemand neemt hetzelve9) van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af;10) Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen.11) Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
19Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
20En velen van hen zeiden: hij heeft den duivel, en12) is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
21Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?
22En het was het feest der vernieuwing13) des tempels te Jeruzalem; en het was winter.14)
23En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van15) Salomo.16)
24De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze17) ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
25Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd,18) en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
26Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn19) schapen, gelijk20) Ik u gezegd heb.
27Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
28En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.21)
29Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen;22) en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
30Ik en de Vader zijn een.23)
31De Joden dan namen24) wederom stenen op,25) om Hem te stenigen.
32Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele26) treffelijke werken27) getoond van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij?
33De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering,28) en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.29)
34Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:30) Ik heb gezegd, gij zijt goden?
35Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord31) Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;32)
36Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in33) de wereld gezonden34) heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
37Indien Ik niet doe de werken Mijns35) Vaders, zo gelooft Mij niet;
38Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is,36) en Ik in Hem.
39Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit37) hun hand.
40En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar Johannes eerst38) doopte; en Hij bleef aldaar.
41En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes39) deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar.
42En velen geloofden aldaar in Hem.