1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanie, uit het vlek van Maria en haar1) zuster Martha.
2(Maria nu was degene, die den Heere gezalfd heeft2) met zalf, en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; welker broeder Lazarus krank was.)
3Zijn zusters dan zonden tot Hem,3) zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.
4En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood,4) maar ter heerlijkheid5) Gods; opdat de Zone Gods door dezelve6) verheerlijkt worde.7)
5Jezus nu had Martha, en haar zuster, en Lazarus lief.
6Als Hij dan gehoord had, dat hij krank was, toen bleef Hij nog twee dagen in de plaats, waar Hij was.
7Daarna zeide Hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan.8)
8De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi! de Joden hebben U nu onlangs9) gezocht te stenigen, en gaat Gij wederom derwaarts?10)
9Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren11) in den dag?12) Indien iemand in den dag wandelt,13) zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht dezer wereld ziet;
10Maar indien iemand in den nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is.14)
11Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit den slaap op te wekken.
12Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden.15)
13Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des16) slaaps.
14Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven.
15En Ik ben blijde om uwentwil, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt;17) doch laat ons tot hem gaan.
16Thomas dan, genaamd Didymus,18) zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met Hem sterven.19)
17Jezus dan, gekomen zijnde, vond, dat hij nu vier dagen in het graf20) geweest was.
18(Bethanie nu was nabij Jeruzalem, omtrent vijftien stadien van21) daar.)
19En velen uit de Joden waren22) gekomen tot Martha23) en Maria, opdat zij haar vertroosten24) zouden over haar broeder.
20Martha dan, als zij hoorde, dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria bleef in huis zitten.
21Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn25) broeder niet gestorven;
22Maar ook nu weet ik, dat alles, wat Gij26) van God begeren zult, God U het geven zal.
23Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan.
24Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding27) ten laatsten dage.28)
25Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding29) en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware30) hij ook gestorven;31)
26En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in32) der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
27Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou.
28En dit gezegd hebbende, ging zij heen, en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: De Meester is daar, en Hij roept u.
29Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op, en ging tot Hem.
30(Jezus nu was nog in het vlek niet33) gekomen, maar was in de plaats, waar Hem Martha tegemoet gekomen was.)
31De Joden dan, die met haar in het huis waren, en haar vertroostten, ziende Maria, dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat34) zij aldaar wene.
32Maria dan, als zij kwam, waar Jezus was, en Hem zag, viel aan Zijn voeten, zeggende tot Hem: Heere, indien Gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven.
33Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen35) in den geest, en ontroerde Zichzelven;36)
34En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere, kom en zie het.
35Jezus weende.37)
36De Joden dan zeiden: Ziet, hoe lief Hij hem had!
37En sommigen uit hen zeiden: Kon Hij, Die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze niet gestorven ware?
38Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd.38)
39Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.39)
40Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid40) Gods zien zult?
41Zij namen dan den steen weg, waar de gestorvene lag. En41) Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader,42) Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt.
42Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.
43En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit!
44En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en43) zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat hem heengaan.
45Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
46Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeen, en zeiden tot hen, hetgeen Jezus gedaan had.
47De overpriesters dan en de Farizeen vergaderden den raad,44) en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze Mens doet vele tekenen.
48Indien wij Hem alzo laten geworden,45) zij zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en wegnemen46) beide onze plaats en volk.47)
49En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelven jaars48) hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;
50En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens49) sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.
51En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;50)
52En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods,51) die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.52)
53Van dien dag dan af beraadslaagden53) zij te zamen, dat zij Hem doden zouden.
54Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden; maar ging van daar naar54) het land bij de woestijn, naar de stad, genaamd Efraim, en55) verkeerde aldaar met Zijn discipelen.
55En het pascha der Joden56) was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem, voor het pascha, opdat zij zichzelven reinigden.57)
56Zij zochten dan Jezus, en zeiden onder elkander, staande in den tempel: Wat dunkt u? Dunkt u, dat Hij niet komen58) zal tot het feest?
57De overpriesters nu en de Farizeen hadden een gebod gegeven,59) dat, zo iemand wist, waar Hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij Hem mochten vangen.60)