1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen,1) verheerlijk Uw Zoon,2) opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.3)
2Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees,4) opdat al wat Gij Hem gegeven hebt,5) Hij hun het eeuwige leven geve.
3En dit is het eeuwige leven,6) dat zij U kennen, den enigen7) waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.8)
4Ik heb U verheerlijkt op9) de aarde; Ik heb voleindigd10) het werk, dat11) Gij Mij gegeven hebt12) om te doen;
5En nu verheerlijk Mij,13) Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld14) was.
6Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld15) gegeven hebt.16) Zij waren Uw, en Gij17) hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
7Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.18)
8Want de woorden, die19) Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en20) zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan21) ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.22)
9Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar23) voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.24)
10En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen25) verheerlijkt.26)
11En Ik ben niet meer27) in de wereld, maar deze zijn in de wereld,28) en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze29) in Uw Naam,30) die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn,31) gelijk als Wij.
12Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze32) in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon33) der verderfenis, opdat de Schrift34) vervuld worde.
13Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld,35) opdat zij Mijn blijdschap36) vervuld mogen hebben in zichzelven.37)
14Ik heb hun Uw woord gegeven;38) en de wereld heeft ze gehaat, omdat39) zij van de wereld niet40) zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.41)
15Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar42) dat Gij hen bewaart van den boze.43)
16Zij zijn niet van de wereld,44) gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.45)
17Heilig ze in46) Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.47)
18Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.48)
19En Ik heilige Mijzelven49) voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen50) zijn in waarheid.51)
20En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in52) Mij geloven zullen.
21Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn;53) opdat de wereld gelove, dat54) Gij Mij gezonden hebt.
22En Ik heb hun de heerlijkheid55) gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn,56) gelijk als Wij Een zijn;
23Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat57) de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad58) hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24Vader, Ik wil, dat59) waar Ik ben,60) ook die bij Mij61) zijn, die Gij Mij62) gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want63) Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging64) der wereld.
25Rechtvaardige Vader, de wereld heeft65) U niet gekend;66) maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken;67) opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij,68) en Ik in hen.69)