1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


1Zwijgt voor Mij,1) gij eilanden!2) en laat de volken3) de kracht vernieuwen; laat ze toetreden, laat ze dan spreken; laat ons samen ten gerichte naderen.
2Wie heeft van den opgang4) dien rechtvaardige5) verwekt?6) heeft hem geroepen op zijn voet?7) de heidenen8) voor zijn aangezicht gegeven, en gemaakt,9) dat hij over koningen heerste? heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel?
3Dat hij ze najaagde en doortrok met vrede, door een pad, hetwelk hij met zijn voeten niet gegaan had?11)
4Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende12) de geslachten van den beginne?13) Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en met den Laatste14) ben Ik Dezelfde.
5De eilanden15) zagen het, en zij vreesden; de einden16) der aarde beefden; zij naderden en kwamen toe;
6De een hielp17) den ander, en zeide tot zijn metgezel:18) Wees sterk!19)
7En de werkmeester versterkte20) den goudsmid;21) die met den hamer glad maakt, dien, die op het aambeeld22) slaat, zeggende van het soldeersel: Het is goed; daarna maakt hij het vast23) met nagelen, dat het niet wankele.
8Maar gij, IsraŽl,24) Mijn knecht! gij Jakob,25) dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham,26) Mijn liefhebber!27)
9Gij, welken Ik28) gegrepen heb van de einden29) der aarde, en uit haar bijzonderste31) geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen.
10Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand33) Mijner gerechtigheid.
11Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn;34) zij zullen worden als niet, en die lieden,35) die met u twisten, zullen vergaan.
12Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een nietig ding.
13Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
14Vrees niet, gij wormpje Jakobs,36) gij volkje IsraŽls!37) Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls!
15Ziet, Ik heb u38) tot een scherpe nieuwe dorsslede39) gesteld, die scherpe pinnen40) heeft; gij zult bergen41) dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf.
16Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; maar gij zult u verheugen in den HEERE;42) in den Heilige IsraŽls43) zult gij u roemen.
17De ellendigen44) en nooddruftigen zoeken water,45) maar er is geen, hun tong versmacht van dorst; Ik, de HEERE zal hen verhoren, Ik, de God IsraŽls, zal hen niet verlaten.
18Ik zal rivieren47) op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel48) zetten, en het dorre land tot watertochten.
19Ik zal in de woestijn49) den cederboom, den sittimboom,50) en den mirteboom, en den olieachtigen boom zetten; Ik zal in de wildernis stellen den denneboom, den beuk,51) en den busboom52) te gelijk;
20Opdat zij zien, en bekennen, en overleggen,53) en te gelijk verstaan, dat de hand des HEEREN zulks gedaan,54) en dat de Heilige IsraŽls zulks geschapen55) heeft.
21Brengt ulieder56) twistzaak voor, zegt de HEERE; brengt uw vaste bewijsredenen57) bij, zegt de Koning van Jakob.58)
22Laat hen59) voortbrengen en ons verkondigen60) de dingen, die gebeuren zullen; verkondigt61) de vorige dingen,62) welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte63) nemen, en het einde64) daarvan weten; of doet ons65) de toekomende dingen horen.
23Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt; ja, doet goed,66) en doet kwaad, dat wij verbaasd staan, en te zamen toezien.67)
24Ziet, gijlieden zijt minder dan niet, en ulieder werk is erger dan een adder;68) hij is een gruwel, die ulieden verkiest.69)
25Ik verwek70) een van het noorden, en hij zal opkomen van den opgang der zon; hij zal Mijn Naam aanroepen; en hij zal komen71) over de overheden72) als over leem, en gelijk een pottenbakker het slijk73) treedt.74)
26Wie heeft wat75) verkondigd van den beginne aan,76) dat wij het weten mogen, of van te voren,77) dat wij zeggen mogen: Hij is78) rechtvaardig;79) maar er is niemand,81) die het verkondigt, ook niemand, die wat horen doet, ook niemand, die ulieder82) woorden hoort.
27Ik,83) de Eerste zeg tot Sion: Zie, zie ze daar!84) en tot Jeruzalem; Ik zal een blijden boodschapper85) geven.86)
28Want Ik zag toe,87) maar er was niemand, zelfs onder dezen,88) maar er was geen raadgever, dat Ik hen zou vragen, en zij Mij antwoord geven zouden.
29Ziet, zij zijn altemaal90) ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding, hun gegoten beelden91) zijn wind, en een ijdel ding.