1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1Maar het geroep des volks en hunner vrouwen was groot, tegen hun broederen,1) de Joden.
2Want er waren, die zeiden: Onze zonen, en onze dochteren, wij zijn velen; daarom2) hebben wij koren opgenomen, opdat wij eten en leven.
3Ook waren er, die zeiden: Wij verpanden onze akkers, en onze wijngaarden, en onze huizen, opdat wij in dezen honger3) koren mogen opnemen.
4Desgelijks waren er, die zeiden: Wij hebben geld ontleend tot des konings cijns,4) op onze akkers en onze wijngaarden.
5Nu is toch ons vlees als het vlees5) onzer broederen, onze kinderen zijn als hun kinderen; en ziet, wij onderwerpen onze zonen en onze dochteren tot dienstknechten;6) ja, er zijn enige van onze dochteren onderworpen, dat zij in de macht7) onzer handen niet zijn; en anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden.
6Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer.8)
7En mijn hart beraadslaagde in mij; daarna twistte ik met de edelen,9) en met de overheden, en zeide tot hen: Gijlieden vordert10) een last,11) een iegelijk van zijn broeder. Voorts belegde ik12) een grote vergadering tegen hen.
8En ik zeide tot hen: Wij hebben onze broederen, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren,13) naar ons vermogen14) wedergekocht;15) en zoudt gijlieden ook uw broederen verkopen, of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen zij, en vonden geen antwoord.
9Voorts zeide ik: De zaak is niet goed, die gijlieden doet; zoudt gij niet wandelen in de vreze onzes Gods, om de versmading der heidenen, onze vijanden?
10Ik, mijn broederen, en mijn jongens, vorderen16) wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch dezen last nalaten.17)
11Geeft hun toch als heden weder hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen; en het honderdste18) deel van het geld, en van het koren, den most en de olie, die gij19) hun hebt afgevorderd.
12Toen zeiden zij: Wij zullen het wedergeven, en van hen niets zoeken; wij zullen alzo doen, als gij zegt. En ik riep de priesteren,20) en deed hen zweren, dat zij doen zouden naar dit woord.
13Ook schudde21) ik mijn boezem22) uit, en zeide: Alzo schudde God uit allen man, die dit woord niet zal bevestigen, uit zijn huis en uit zijn arbeid,23) en hij zij alzo uitgeschud en ledig. En de ganse gemeente zeide: Amen!24) En zij prezen de HEERE. En het volk deed naar dit woord.
14Ook van dien dag af, dat hij mij25) bevolen heeft hun landvoogd te zijn in het land Juda, van het twintigste jaar af, tot het twee en dertigste jaar van den koning Arthahsasta,26) zijnde twaalf jaren, heb ik, met mijn broederen, het des landvoogds niet gegeten.
15En de vorige landvoogden, die voor mij geweest zijn, hebben het volk bezwaard, en van hen genomen aan brood en wijn, daarna28) veertig zilveren sikkelen;29) ook heersten hun jongens over het volk; maar ik heb alzo niet gedaan, om der vreze Gods wil.
16Daartoe heb ik ook aan het werk dezes muurs verbeterd,30) en wij hebben geen land gekocht; en al mijn jongens zijn aldaar verzameld31) geweest tot het werk.
17Ook zijn van de Joden en van de overheden honderd en vijftig man, en die van de heidenen, die rondom ons zijn, tot ons kwamen,32) aan mijn tafel geweest.
18En wat voor een dag bereid werd, was een os en zes uitgelezen schapen;33) ook werden mij vogelen bereid, en binnen tien dagen van34) allen wijn35) zeer veel; nog heb ik bij dezen36) het brood37) des landvoogds niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk.
19Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles,38) wat ik aan dit volk gedaan heb.