1Het gezicht1) van Obadja.2) Alzo zegt de Heere HEERE van Edom:3) Wij hebben een gerucht gehoord4) van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder de heidenen: Staat op, en laat ons opstaan tegen hen ten strijde.
2Ziet, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt zeer veracht.
3De trotsheid uws harten6) heeft u bedrogen; hij,7) die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning;8) die in zijn hart zegt:9) Wie zou mij ter aarde nederstoten?
4Al verhieft gij u gelijk de arend,10) en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.
5Zo er dieven,11) zo er nachtrovers tot u gekomen waren (hoe zijt gij uitgeroeid!), zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg ware?12) Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten?
6Hoe zijn Ezau's goederen nagespeurd,13) zijn verborgen schatten opgezocht!14)
7Al uw bondgenoten15) hebben u tot aan de landpale uitgeleid;16) uw vredegenoten hebben u bedrogen, zij hebben u overmocht;17) die uw brood eten18) zullen19) een gezwel onder u zetten,20) er is geen verstand in hem.
8Zal het niet te dien dage zijn, spreekt de HEERE, dat Ik de wijzen uit Edom,22) en het verstand uit Ezau's gebergte zal doen vergaan?
9Ook zullen uw helden,23) o Theman!24) versaagd zijn; opdat een ieder uit Ezau's gebergte25) door den moord worde uitgeroeid.
10Om het geweld, begaan aan uw broeder Jakob,26) zal schaamte u bedekken;27) en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid.
11Ten dage als gij tegenover stondt,28) ten dage als de uitlander29)s zijn heir gevangen voerden,30) en de vreemden tot zijn poorten introkken, en over Jeruzalem het lot wierpen,31) waart gij ook als een van hen.32)
12Toen zoudt gij niet gezien hebben33) op den dag uws broeders,34) den dag zijner vervreemding;35) noch u verblijd hebben over de kinderen van Juda, ten dage huns ondergangs; noch uw mond groot gemaakt hebben,36) ten dage der benauwdheid;
13Noch ter poorte Mijns volks ingegaan zijn, ten dage huns verderfs; noch gezien hebben, ook gij,37) op zijn kwaad,38) ten dage zijns verderfs; noch uw handen uitgestrekt hebben aan zijn heir,39) ten dage zijns verderfs;
14Noch gestaan hebben op de wegscheiding,40) om zijn ontkomenen uit te roeien;41) noch zijn overgeblevenen42) overgeleverd hebben,43) ten dage der benauwdheid.
15Want de dag des HEEREN is nabij,44) over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding45) zal op uw hoofd wederkeren.
16Want gelijk gijlieden46) gedronken hebt47) op den berg Mijner heiligheid,48) zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken;49) ja, zij zullen drinken en inzwelgen,50) en zullen zijn alsof zij er niet geweest waren.
17Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn,52) en hij zal een heiligheid zijn;53) en die van het huis Jakobs54) zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.55)
18En Jakobs huis zal een vuur zijn,56) en Jozefs huis een vlam, en Ezau's huis tot een stoppel; en zij zullen57) tegen hen ontbranden,58) en zullen ze verteren, zodat Ezau's huis geen overgeblevene zal hebben; want de HEERE heeft het gesproken.
19En die van het zuiden59) zullen Ezau's gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten; ja, zij zullen het veld van Efraim60) en het veld van Samaria erfelijk bezitten; en Benjamin Gilead.61)
20En de gevankelijk weggevoerden62) van dit heir der kinderen IsraŽls,63) hetgeen67)64) der Kanaanieten was,65) tot Zarfath toe;66) en de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is,68) zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten.
21En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen,69) om Ezau's gebergte te richten;70) en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.71)