1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


1Een lofzang van David.1) Aleph.2) O mijn God, Gij Koning!3) ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.
2Beth. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
3Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen,4) en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
4Daleth. Geslacht aan5) geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen6) Uw mogendheden7) verkondigen.
5He. Ik zal uitspreken8) de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.
6Vau. En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en Uw grootheid, die zal ik vertellen.
7Zain. Zij zullen de gedachtenis9) der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk10) uitstorten, en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen.
8Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
9Teth. De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn11) werken.
10Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.12)
11Caph. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken.
12Lamed. Om de mensenkinderen bekend te maken Zijn13) mogendheden,14) en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.15)
13Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht16) en geslacht.
14Samech. De HEERE ondersteunt allen, die vallen,17) en Hij richt op alle gebogenen.18)
15Ain. Aller ogen19) wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.20)
16Pe. Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.21)
17Tsade. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.22)
18Koph. De HEERE is nabij allen,23) die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.24)
19Resch. Hij doet het25) welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.
20Schin. De HEERE bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle goddelozen.
21Thau. Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.