1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1En het woord van SamuŽl1) geschiedde aan gans IsraŽl. En IsraŽl toog uit, den Filistijnen tegemoet, ten strijde, en legerde zich bij Eben-Haezer,2) maar de Filistijnen legerden zich bij Afek.3)
2En de Filistijnen stelden zich in slagorden, om IsraŽl te ontmoeten; en als zich de strijd uitspreidde,4) zo werd IsraŽl voor der Filistijnen aangezicht geslagen; want zij sloegen5) in de slagorden6) in het veld omtrent vier duizend man.
3Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van IsraŽl: Waarom heeft ons de HEERE heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des7) HEEREN, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlosse van de hand onzer vijanden.
4Het volk dan zond naar Silo, en men bracht van daar de ark des verbonds des HEEREN der heirscharen, die tussen de cherubim woont;8) en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark des verbonds van God.9)
5En het geschiedde, als de ark des verbonds des HEEREN in het leger kwam, zo juichte gans IsraŽl met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde.
6Als nu de Filistijnen de stem van het juichen hoorden, zo zeiden zij: Wat is de stem10) van dit grote juichen in het leger der HebrŽen? Toen vernamen zij, dat de ark des HEEREN in het leger gekomen was.
7Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: Wee ons, want dergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied!
8Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden?11) Dit zijn dezelfde goden, die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben, bij de woestijn.12)
9Zijt sterk, en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de HebrŽen niet misschien dient, gelijk als zij ulieden gediend hebben; zo zijt mannen, en strijdt.
10Toen streden de Filistijnen, en IsraŽl werd geslagen, en zij vloden een iegelijk in zijn tenten;13) en er geschiedde een zeer grote nederlaag,14) zodat er van IsraŽl vielen dertig duizend voetvolks.
11En de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven.
12Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorden, en kwam te Silo denzelfden dag; en zijn klederen waren gescheurd,15) en er was aarde op zijn hoofd.16)
13En als hij kwam, ziet, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van den weg, uitziende; want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam, om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad.17)
14En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: Wat is de stem dezer beroerte? Toen haastte zich die man, en hij kwam en boodschapte het aan Eli.
15(Eli nu was een man van acht en negentig jaren, en zijn ogen stonden stijf,18) dat hij niet zien kon.)
16En die man zeide tot Eli: Ik ben het, die uit de slagorden kom, en ik ben heden uit de slagorden gevloden. Hij dan zeide: Wat is er geschied, mijn zoon?
17Toen antwoordde hij,19) die de boodschap bracht, en zeide: IsraŽl is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied; daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven, en de ark Gods is genomen.
18En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort,20) en brak den nek, en stierf; want de man was oud en zwaar; en hij richtte IsraŽl veertig jaren.
19En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinehas, was bevrucht, zij zou baren; als deze de tijding hoorde, dat de ark Gods genomen was, en haar 22)schoonvader gestorven was, en haar man, zo kromde zij zich,21) en baarde; want haar weeen overvielen haar.23)
20En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen, die bij haar stonden:24) Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet, en nam het niet ter harte.25)
21En zij noemde het jongsken Ikabod,26) zeggende: De eer is weggevoerd uit IsraŽl! Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haars schoonvaders en haars mans wil.
22En zij zeide: De eer is gevankelijk weggevoerd uit IsraŽl,27) want de ark Gods is genomen.