1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


1De zonde van Juda is geschreven1) met een ijzeren griffie,2) met de punt3) eens diamants;4) gegraven in de tafel5) van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer6) altaren;7)
2Gelijk hun kinderen8) hunner altaren gedenken, en hunner bossen,9) bij het groen geboomte, op de hoge heuvelen.
3Ik zal Mijn berg10) met het veld, uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, mitsgaders11) uw hoogten, om de zonde in al uw12) landpalen.
4Alzo zult gij aflaten13) (en dat om u zelven14)) van uw erfenis,15) die Ik u gegeven heb, en Ik zal u uw vijanden doen dienen in een land, dat gij niet kent; want gijlieden16) hebt een vuur aangestoken in Mijn toorn, tot in eeuwigheid17) zal het branden.
5Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt,18) en vlees19) tot zijn arm stelt,20) en wiens hart van den HEERE afwijkt!
6Want hij zal zijn als de heide21) in de wildernis, die het niet gevoelt,22) wanneer het goede komt;23) maar blijft24) in dorre plaatsen25) in de woestijn, in zout26) en onbewoond land.27)
7Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!
8Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet,28) wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen;29) en in een jaar van droogte30) zorgt hij niet,31) en houdt niet op32) van vrucht te dragen.33)
9Arglistig34) is het hart,35) meer dan enig ding,36) ja, dodelijk37) is het, wie zal het kennen?
10Ik, de HEERE,38) doorgrond het hart, en proef de nieren;39) en dat,40) om een iegelijk te geven naar zijn wegen,41) naar de vrucht42) zijner handelingen.
11Gelijk een veldhoen eieren vergadert,44) maar broedt ze niet uit,43) alzo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht;45) in de helft zijner dagen46) zal hij dien moeten verlaten,47) en in zijn laatste48) een dwaas zijn.49)
12Een troon der heerlijkheid,50) een hoogheid van het eerste aan,51) is de plaats onzes heiligdoms.52)
13O HEERE, IsraŽls53) Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken,54) zullen in de aarde55) geschreven worden; want zij verlaten den HEERE, den Springader56) des levenden waters.
14Genees mij,57) HEERE! zo zal ik genezen worden, behoud mij, zo zal ik behouden worden; want Gij zijt mijn Lof.58)
15Ziet, zij zeggen tot mij:59) Waar is het woord des HEEREN? Laat het nu komen!
16Ik heb toch niet aangedrongen,60) meer dan een herder61) achter U betaamde; ook heb ik den dodelijken62) dag niet begeerd, Gij weet het; wat uit mijn lippen63) is gegaan, is voor Uw aangezicht64) geweest.
17Wees Gij mij niet tot een verschrikking;65) Gij zijt mijn Toevlucht ten dage des kwaads.66)
18Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden; laat hen verschrikt worden, maar laat mij niet verschrikt worden; breng over hen den dag des kwaads,67) en verbreek hen met een dubbele verbreking.68)
19Alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Ga henen en sta in de poort van de kinderen69) des volks, door dewelke de koningen van Juda ingaan, en door dewelke zij uitgaan, ja, in alle poorten van Jeruzalem;
20En zeg tot hen: Hoort des HEEREN woord, gij koningen van Juda, en gans Juda, en alle inwoners van Jeruzalem, die door deze poorten ingaat!
21Zo zegt de HEERE: Wacht u op uw zielen,70) en draagt geen last op den sabbatdag, noch brengt in door de poorten van Jeruzalem.
22Ook zult gijlieden geen last uitvoeren uit uw huizen op den sabbatdag, noch enig werk doen; maar gij zult den sabbatdag heiligen,71) gelijk als Ik uw vaderen geboden heb.
23Maar zij hebben niet gehoord,72) noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard,73) om niet te horen,74) en om de tucht75) niet aan te nemen.
24Het zal dan geschieden, indien gij vlijtiglijk76) naar Mij zult horen, spreekt de HEERE, dat gij geen last door de poorten dezer stad op den sabbatdag inbrengt, en gij den sabbatdag heiligt, dat gij geen werk daarop doet;
25Zo zullen door de poorten dezer stad ingaan koningen en vorsten, zittende op den troon van David, rijdende op wagenen en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda77) en de inwoners van Jeruzalem; en deze stad zal bewoond worden78) in eeuwigheid.
26En zij zullen komen uit de steden van Juda, en uit de plaatsen rondom Jeruzalem, en uit het land van Benjamin, en uit de laagte, en van het gebergte, en van het zuiden, aanbrengende brandoffer, en slachtoffer, en spijsoffer, en wierook, en aanbrengende lofoffer, ten huize des HEEREN.
27Maar indien gij naar Mij niet zult horen, om den sabbatdag te heiligen, en om geen last te dragen als gij op den sabbatdag door de poorten van Jeruzalem ingaat; zo zal Ik een vuur79) in haar poorten80) aansteken, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren, en niet worden uitgeblust.