1)schoschannim;
Zie de aantekeningen bij Ps. 45:1.
 
2)ene
Dat is, ene betuiging, of verklaring des geloofs aan Gods genadige belofte in de grote zwarigheid zijner kerk.
 
3)Asaf
Of, voor Asaf, gelijk Ps. 79:1.
 
4)O Herder
Verg. Ps. 23:1, en Ps. 48:15; Jes. 40:11; Ezech. 34:12,14,15; Joh. 10:11, en 1 Petr. 2:25.
 
5)Jozef
Jozef, dat is, de nakomelingen van Jozef, te weten de stammen van Efraïm en Manasse, die van Jozef afkomstig waren. De Heilige Schrift begrijpt somtijds onder den naam van Jozef al de andere stammen, en voornamelijk de tien stammen, overmits Jozef de voornaamste en geachtste was onder de kinderen van Jakob; zie Gen. 49:26, en Ps. 81:6.
 
6)die
Of, die op de cherubim pleegt te zitten; want nadat de tempel door de ChaldeŽn was afgebroken en verwoest, zat de Heere niet langer op de cherubim. Van de cherubim, zie de aantekeningen bij 1 Sam. 4:4.
 
7)verschijn
Dat is, toon ons uwe gunst en genade, ons verlossende uit deze langdurige gevangenis, in welke wij nu langen tijd als in duisternis gezeten hebben.
 
8)Wek
Dat is, toon en doe uwe macht blijken, die nu een tijdlang als geslapen heeft.
 
9)Efraïm
9) Benjamin
 
10)Manasse,
Dat is, voor de stammen of nakomelingen van Efraïm, Benjamin en Manasse. Deze drie stammen waren bij elkander gelegerd aan de westzijde des tabernakels, Num. 2:17,18,20,22, en Num. 10:21,22,23,24. Daarom worden zij hier en 1 Kron. 9:3, en elders meer, gelijkelijk genoemd.
 
11)O God,
Dit vers wordt herhaald Ps. 80:8,20.
 
12)breng
Te weten, in onzen vorigen staat, of uit onze gevangenis en ballingschap, in het land waaruit wij vervoerd zijn. Anders, verkwik ons, gelijk Ps. 23:3.
 
13)laat
Te weten, over ons. Zie de aantekeningen bij Num. 6:25,26.
 
14)roken
Dat is, toornig zijn, ons gebed in grote toornigheid verstotende. Het is ene gelijkenis, ziende op het gelaat dergenen, die zeer vertoornd zijn; zie Ps. 74:1.
 
15)Gij
Dat is, Gij spijst ons, zie Ps. 42:4.
 
16)met tranenbrood
De zin dezer woorden is dat hun het lijden zo gemeen is als eten en drinken, en dat zij met zeer grote zwarigheden bezocht werden. Of, tranenbrood; dat is, brood in de tranen gedoopt: of tranen in de plaats van brood, gelijk Ps. 42:4.
 
17)een drieling.
Of, een grote maat. Het Hebreeuwse woord betekent ene maat, hetzij van natte, gelijk hier, of droge waren, gelijk het schijnt genomen te worden Jes. 40:12; waar drie gemene maten ingaan, waarvan de grootte ons onbekend is.
 
18)onzen naburen
Te weten, de Edomieten, gelijk Ps. 79:4, en andere goddelozen.
 
19)tot een
Dat is, zij twisten en dwarsdrijven dagelijks tegen ons. Of, zij twisten onder elkander, wie de eer zal hebben van ons te onderdrukken.
 
20)spotten
Te weten, met ons, als zij zien dat het ons kwalijk gaat.
 
21)breng
Zie boven Ps. 80:4.
 
22)wijnstok
Aldus noemt hij de kerk en het volk van IsraŽl, gelijk ook Jes. 5:1,7; Jer. 2:21; Matth. 21:33; Mark. 12:1; Luk. 20:9.
 
23)de heidenen
Versta hier de zeven natiŽn der Kanaänieten. Zie het boek Jozua en Ps. 44:3, en Ps. 78:55.
 
24)hem
Te weten, wijnstok; Exod. 15:17; Ps. 44:3.
 
25)bereid
Dat is, Gij hebt de Kanaänieten voor hun aangezicht uitgestoten en verdreven; Exod. 23:28; Joz. 24:12. Zie de aantekeningen bij Gen. 24:31, aangaande de betekenis van het Hebr. woord, hetwelk eigenlijk betekent uitzuiveren, reinigen, uitkeren.
 
26)doen
Dat is, diep en vast in de aarde doen wassen.
 
27)vervuld
Te weten, met zijne ranken.
 
28)De bergen
De psalmist geeft te kennen dat het volk van IsraŽl zeer vermenigvuldigd is geweest door het gehele land Kanaän.
 
29)cederbomen
Dat is, zeer grote, zeer hoge cederbomen. Zie de aantekeningen bij Gen. 13:10; Ps. 36:7 staat bergen des Heeren; dat is, grote en hoge bergen. Of cederbomen Gods, betekent hier cederbomen door God zelf geplant; gelijk Ps. 104:16.
 
30)Hij
Te weten, de wijnstok, dat is, het volk Gods, het volk van IsraŽl.
 
31)tot aan de zee,
Te weten, tot aan de Middellandse zee; gelijk Ps. 72:8.
 
32)aan de rivier.
Te weten, Eufraat, gelijk Ps. 72:8.
 
33)zijne
Dat is, zijne sterkten, of vastigheden, welke verbroken zijnde, zo ligt het land open tot een prooi zijner vijanden. Zie Ps. 89:41,42, en Jes. 5:5.
 
34)Het zwijn
Aldus noemt hij de vijanden en vervolgers van Gods volk; gelijk Ps. 68:31, welke in die tijden inzonderheid waren de AssyriŽrs en de BabyloniŽrs; gelijk te lezen is 2 Kon. 17:6, en 2 Kon. 25:1.
 
35)het wild
Hier kan men verstaan de wilde dieren, waarmede God zijn volk dreigende is, Lev. 26:22; of de wrede tirannen, gelijk in ditzelfde vers door de wilde zwijnen wordt te verstaan gegeven. Zie Job 4:11.
 
36)keer toch
Te weten, tot onze hulp, welke Gij, op ons vertoornd zijnde, nu langen tijd ons hebt onttrokken.
 
37)bezoek
Zie de aantekeningen bij Gen. 21:1, en Job 5:24.
 
38)om den zoon
Versta hier, den Zoon Gods. Verg. Ps. 2:7; Jes. 9:5; Dan. 9:17, en Ps. 80:18. Anderen verstaan door den zoon hier een jonge spruit, en duiden het op IsraŽl of de gemeente Gods.
 
39)dien Gij
Verg. Jes. 49:1,2,3,4,5,8, enz. Anders, [spruit] [die] Gij groot en sterk gemaakt hebt tot uwe eer, en om vrucht daarvan te genieten.
 
40)Hij is
Te weten, de stam, Ps. 80:16, of hij; te weten, de wijnstok, gelijk Ps. 80:9.
 
41)zij komen
Te weten, de mensen, en met name uw volk IsraŽl [van hetwelk hier gesproken wordt] vergaat, wanneer Gij uw aangezicht tegen hetzelve zet om den vloek tegen hem uit te spreken. Zie bij Ps. 9:6, de aantekeningen.
 
42)Uwe hand
Versta dit vers van den Zoon Gods, den Messias, van wien gesproken is Ps. 80:16. Uwe hand zij over hem, is zoveel als: Wees met hem, onderhoud hem en bevorder zijn rijk. Zie gelijke manier van spreken Ezra 7:6, enz., en verg. Ps. 118:25; Jes. 11:2,3, en Jes. 61:1; Hand. 10:38.
 
43)over den
Dat is, dien Gij zo liefhebt als uwe rechterhand. Zie Gen. 35:18, of den man die uw naaste, of metgezel is, Zach. 13:7, [als zijnde uw eeuwige Zoon] en door welken Gij uwe kracht uitstrekt, alles geschapen hebt, onderhoudt en regeert, Joh. 1:3; Col. 1:16; Hebr. 1:2,3, en tot wien Gij gezegd hebt: Zit tot mijne rechterhand, enz.; Ps. 110:1, genoemd, des mensen Zoon; Ps. 8:5; Hebr. 2:6,9, en doorgaans in het Nieuwe Testament, gelijk Hij ook alzo verschenen is; Dan. 7:13. Bij dezen man [gelijk ook bij des mensen Zoon, waarvan terstond volgt] verstaan sommigen het volk van IsraŽl, die ook Gods eerstgeboren Zoon genoemd wordt; Exod. 4:22.
 
44)breng ons
Zie boven Ps. 80:4.
 
45)laat uw
Zie boven Ps. 80:4.